Download Download

A commitment to quality

Quality management

At KRY, an uncompromising commitment to quality permeates everything we do. Read more about our quality management here.

Patient safety

Patient safety is our number one priority. Read more about how we work to ensure safe, responsive and high-quality care for all our patients.

Forskning och utbildning

Vi arbetar dagligen för kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter, men även för att genom forskning bidra till den medicinska utvecklingen i Sverige. Läs mer om detta arbete här.

Innovation och utveckling

Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för dagens – och morgondagens – patienter. Läs om vårt innovativa arbete här.