Kry-logo
Download

Så arbetar vi med kvalitet

För oss på KRY är kvalitet ett ledord och något som genomsyrar allt vi gör. Här kan du läsa mer om vår strävan efter att ständigt bli ännu bättre på att ge våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet.

Vår ambition är att leverera god och säker vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt tillgänglig. För att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, bedriver vi ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete som går ut på att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Kvalitetshöjning inom primärvården genom digitalisering

KRY föddes ur en vision om att bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård. Idag erbjuder vi patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid. Sedan våren 2017 är det även möjligt för patienter att välja vilket språk vårdkontakten ska ske på. Under 2018 utökade vi vårt vårdutbud till att även innefatta möten med legitimerade psykologer för både vuxna samt barn och unga. Vår första fysiska mottagning, belägen i skånska Lund, slog upp portarna den 1 december 2018. Sedan dess kan vi erbjuda en sömlös patientresa genom vården, oavsett om behovet av vård kan tillgodoses digitalt eller kräver fysiska åtgärder.

För att dra största möjliga nytta av digitaliseringens möjligheter inom vården krävs samverkan. Vi har sedan starten ingått i olika former av samarbeten med diverse vårdaktörer.

Vi ämnar fortsätta vara med och utveckla mötet mellan patient och vårdpersonal i svensk hälso- och sjukvård, och göra vad vi kan för att åstadkomma en mer jämlik vård. Vårt arbete pågår aktivt med tekniska integrationer och samverkansprojekt tillsammans med landsting och regioner för att gemensamt se till att varje patient får bästa möjliga vård.

Vård som lämpar sig för digitala vårdmöten

I dagsläget är det inte all vård som varken kan eller bör ges digitalt. De digitala vårdtjänster som KRY tillhandahåller utvecklas kontinuerligt och ska ses som komplement till den fysiska vården. På KRY bedömer vi att vi kan hantera ca 50 % av alla besök som sker på en fysisk vårdcentral. Siffrorna baseras på en genomgång av alla besök i primärvården i Region Skåne under 2017 och vilka av primärdiagnoserna som idag kan hanteras av KRY.

Kvalitetssäkring av våra läkare och psykologer

Våra läkare och psykologer är legitimerade och har alla erfarenhet av primärvård. De arbetar utifrån den senaste vetenskapliga kunskapen och erbjuder kvalificerad vård på en rad olika språk. I samband med anställning genomgår samtliga kliniker en gedigen kontroll och därefter en strukturerad process i kvalitetssyfte, som fortgår under hela anställningsperioden.

Läkare och psykologer som arbetar hos oss erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i tjänsten, bland annat genom webbinarier. De ges även en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid tillsammans med kollegor, och på så vis dra lärdom av varandras kompetens inom en mängd olika specialistområden.

Arbete mot antibiotikaresistens

Överanvändning av antibiotika med åtföljande ökande antibiotikaresistens är ett globalt problem. För att minska på det totala användandet är det viktigt att avstå från antibiotikabehandling när riskerna överstiger nyttan. På KRY arbetar vi aktivt för att minska den onödiga antibiotikaförskrivningen. Som digital vårdgivare har vi goda förutsättningar att arbeta strukturerat och metodiskt med detta, på såväl individ- som verksamhetsnivå. Det innebär bland annat att vi i realtid följer förskrivningen av antibiotika på felaktiga indikationer, journalgranskar 100 procent av våra nyanställda läkare och inleder en internutredning av alla inkomna avvikelser inom 7 dagar.

Status för vår antibiotikaförskrivning

Vår förskrivning av antibiotika ligger idag långt under Stramas riktlinjer (250 recept per 1000 invånare*). Utslaget på antal möten de senaste 12 månaderna ligger förskrivningsfrekevensen på 170 recept per 1000 vårdmöten där infektionsdiagnos ställts. Under september 2019 låg nivån på 188 utskrivna recept per 1000 möten där infektionsdiagnos ställts.

  • Notera att Stramas riktlinjer avser invånare, dvs. även patienter som inte nödvändigtvis sökt vård under perioden, medan KRY endast har patienter som aktivt söker vård. I ljuset av detta ligger vår förskrivning än lägre relativt sett.

Strategi för minskad risk för missbruk av narkotikaklassade läkemedel

Sedan start har KRY haft tydliga riktlinjer om att inte förskriva narkotikaklassade medel via tjänsten. Beslut om detta togs mot bakgrunden att dessa läkemedel bör förskrivas av en fast vårdkontakt. Dock har vi implementerat ett undantag till den generella riktlinjen. Undantaget berör Cocillana Etyfin vid hosta, då få andra läkemedel möjliggör effektiv behandling. Innan förskrivning av detta läkemedel genomför läkaren en kontroll av patientens läkemedelsförteckning för att säkerställa att läkemedlet ej överförskrivs.

Läs KRYs kvalitetsrapport januari-september 2019 här.

Senaste artiklar

Alla artiklar