För vårdgivare

Om KRY

Webbhälsa AB har skapat och äger e-hälsotjänsten ”KRY” som möjliggör säkra vårdmöten mellan legitimerad vårdpersonal och patienter. KRY gör det möjligt för patienter att via video få hjälp med besvär som inte direkt kräver fysisk undersökning. KRY är CE-märkt och uppfyller Läkemedelsverkets krav på medicintekniska produkter. Genom att kombinera ny teknologi med ledande medicinsk kompetens har KRY byggt en plattform för att mötas i vården digitalt.

Vården till patienter i Sverige bedrivs av vårdgivare som KRY har ingått avtal med samt det helägda dotterbolaget Digital Medical Supply Sweden AB. Samtliga vårdgivare lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas bl.a. av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

Företagsinformation

WEBBHÄLSA AB (ägare till medicintekniska produkten ”KRY”)
Organisationsnummer
556967-0820
Grundat år
2014
VD
Johannes Schildt
Ägare
Grundare, medarbetare, affärsänglar, institutionella investerare
DIGITAL MEDICAL SUPPLY SWEDEN AB (registrerad vårdgivare)
Organisationsnummer
559051-2702
Grundat år
2016
Verksamhetschef
Tobias Niemi
Medicinskt ansvarig läkare
Joakim Röstlund
Ägare
Webbhälsa AB

Del av vårdvalet samt avtal med landsting

I dagsläget levererar KRY framförallt primärvård såsom underleverantör till Läkarhuset i Tranås som ingår i vårdvalet och är en registrerad vårdgivare i Region Jönköpings Landsting.

KRY har även ingått ett direktavtal med Landstinget i Värmland avseende tillhandahållande av digitala vårdmöten under en pilotperiod. Landstinget i Värmland är därmed ett av de första landstingen i Sverige att erbjuda digitala vårdmöten genom direktavtal med leverantören. “Det här är ytterligare ett sätt att få tillgång till vård utöver de sätt som redan finns” säger en representant från LiV. “Den digitala satsningen är ett sätt att anpassa hur Landstinget i Värmland erbjuder vård utifrån invånarnas behov.”1


1Information från Landstinget i Värmlands hemsida
(https://www.liv.se/Nyheter-landstinget-i-varmland/Nu-kan-du-traffa-lakare-i-digitalt-vardmote/)

KRY söker direktavtal med samtliga landsting och regioner

KRY arbetar ständigt för att föra dialog med landsting och regioner kring möjligheter att erbjuda videomöten med läkare till deras invånare i syfte att avlasta befintliga vårdgivare. Målet är att sluta avtal med samtliga landsting och regioner för att gemensamt verka för att hitta lokala lösningar som bäst gynnar patienterna.

Vid intresse av dialog med KRY för samarbete, kontakta oss på partnership@kry.se.

Vad gäller vid remiss?

Från och med 1 januari 2015 har samtliga landsting och regioner en skyldighet att erbjuda öppenvård även åt patienter som omfattas av ett annat hemlandsting. Patientlagen ger patienter rätt att söka primärvård i hela landet under förutsättning att hemlandstingets och vårdlandstingets eventuella remisskrav följs. En uppdaterad lista över vilka landsting som har remisskrav för öppenvård finns på SKL:s hemsida.

Det är hemlandstinget som bär kostnadsansvaret för vård efter remiss. Detta gäller även när remissen är utfärdad av en vårdcentral i ett annat landsting än det där patienten är listad/folkbokförd.

Vad gäller avseende högkostnadsskydd?

Besök hos KRY är frikortsgrundande och frikort gäller. KRY levererar vård såsom underleverantör till Läkarhuset i Tranås (som har direktavtal med Region Jönköpings Län) inom ramen för Region Jönköpings Läns vårdval.

Registrering / stämpel av patientavgift

Ett vårdbesök hos KRY omfattas av högkostnadsskyddet på samma sätt som ett besök hos en fysisk vårdcentral. Detta eftersom vården utförts inom ramen för vårdvalet, på uppdrag av registrerad vårdgivare i Region Jönköpings Län. Vi informerar våra patienter att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte omfattas av högkostnadsskydd.

KRY har inte möjlighet att registrera betalningen av patientavgiften på enskilda patienters frikort utan patienten ombeds att ta med sitt kvitto från KRY till sitt hemlandsting och registrera avgiften i samband med kontakt hos fysisk vårdgivare i landstinget.
Landstingsdrivna vårdgivare har en skyldighet att, på patientens begäran, även stämpla/registrera patientavgifter för besök hos andra vårdgivare mot uppvisande av besökskvitto som innehåller uppgifter om personnummer, besöksdatum, vårdgivare/mottagning och besökstyp. Dokumentation som styrker att avgiften har betalats är inte nödvändigt.

Vad gäller avseende provtagning?

Vid behov skickar KRY patienter till provtagning. KRY arbetar med enheten “Klinisk Kemi” inom de flesta landsting, såväl som med Aleris Lab och Unilabs för analys av prover. Vi arbetar även med flera provtagningsenheter för att bredda vårt nätverk för diagnostik. KRY har kostnadsansvar för provtagning.