KRYs kvalitetsarbete

Digitala vårdmötens roll inom primärvården

KRY startade med en vision om att bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård. Idag erbjuder vi patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid. Sedan mars 2017 är det även möjligt för patienten att välja vilket språk vårdkontakten ska ske på. Våra läkare talar över 20 olika språk, och högst tillgänglighet finns på arabiska, persiska, spanska och ryska.

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter inom vården krävs samverkan. KRY har sedan start samarbetat med många av vårdens aktörer i olika former. Vi vill fortsätta att vara med och utveckla mötet mellan patient och läkare i svensk hälso- och sjukvård och bli en del av arbetet för att åstadkomma en jämlik vård. Vi vill göra det tillsammans med patienter och läkare, sjuksköterskor och vårdens alla yrken. Vi arbetar också aktivt med tekniska integrationer och samverkansprojekt med landsting och regioner för att gemensamt se till att varje patient får bästa möjliga vård.

Vilken typ av vård lämpar sig för digitala vårdmöten?

I dagsläget är det inte all vård som varken kan eller bör genomföras digitalt. Vår tjänst och det digitala vårdmötets erbjudande utvecklas kontinuerligt och ska ses som ett komplement till den fysiska vården. KRY kan hantera 35–63 procent av de 100 vanligaste diagnoserna på en fysisk vårdcentral. Detta baseras på underlag från fysisk vårdcentral vid Lideta Hälsocentraler (jan-feb 2017). Vi har utgått från ett underlag på 2585 patienter, varav 1836 har de 100 vanligaste ICD-koderna. Variationen beror på möjlighet till labb-diagnostik.

Vilka läkare jobbar på KRY?

Hos oss arbetar enbart läkare med svensk läkarlegitimation och minst sex månaders erfarenhet av primärvård. Hälften av våra läkare har specialistutbildning inom bland annat allmänmedicin, dermatologi och pediatrik.

Arbetar era läkare på andra arbetsplatser samtidigt som de arbetar på KRY?

Våra läkare arbetar även inom den fysiska vården och många kompletterar sitt arbete med mer flexibla arbetstider på KRY. Det går däremot inte att arbeta på KRY samtidigt som en annan arbetsplats eftersom att våra läkare alltid träffar sina patienter över videosamtal. Detta ställer krav på schemalagda pass och en avskild arbetsmiljö som uppfyller patientsekretessen.

Hur avlönar ni läkare?

KRYs läkare får betalt per timme. Vi arbetar inte med incitamentsstrukturer för exempelvis produktivitet eller patientnöjdhet, utan fokuserar på en lugn och trygg arbetsmiljö där patientsäkerhet och kvalitet har högsta prioritet.

Vårdkvalitet vid fysiska och digitala möten

Strukturerat kvalitetsarbete är något vi har gemensamt med andra vårdgivare i såväl privat som offentlig regi. Gängse praxis är densamma oavsett om mottagningsrummet är fysiskt eller digitalt. Etik, integritet och ansvar är ledord som genomsyrar läkarprofessionen oavsett val av arbetsplats.

KRYs anslutna läkare genomgår gedigen kontroll innan påbörjad anställning och därefter följer de en strukturerad process för medicinsk kvalitetssäkring under sin anställning. Våra läkare utbildas kontinuerligt i tjänsten, deltar i webbinarium och arbetar efter riktlinjer delvis anpassade för digital verksamhet. De har en unik möjlighet att i digitala forum diskutera kliniska fall i realtid med kollegor för att dra lärdom av olika specialistområden.

Vi arbetar bland annat med digital avvikelsehantering och följer upp medicinska mätetal för förskrivning av läkemedel, diagnosställning och remisshantering. Journalgranskningar samt uppföljningar av bland annat bemötande och rutinefterföljning görs kontinuerligt.

Vad gör ni om en läkare har gjort fel?

Som registrerad vårdgivare lyder vi under Socialstyrelsens och IVOs tillsyn. Som en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi kontinuerligt med att hantera avvikelser. Vi hanterar, samlar in, sammanställer och analyserar händelserna och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån dem på såväl kort som lång sikt. Då vi är en digital vårdgivare sker även hantering av avvikelser digitalt.

Om en patient har klagomål eller synpunkter kring vården uppmanar vi patienten att kontakta verksamheten direkt så att vi snabbt kan vidta åtgärder. Gemensamt för KRY och övrig hälso- och sjukvård är också att det finns andra instanser att vända sig till vid klagomål och synpunkter. Information om lämpliga instanser finns tillgänglig i vår FAQ för patienter.

Hur ser KRYs förskrivning av antibiotika ut?

Vår förskrivning av antibiotika ligger idag långt under STRAMAs riktlinjer (250 recept per 1000 invånare*), och som resultat av vårt arbete med detta har förskrivningsfrekvensen även minskat. Vår antibiotikaförskrivning utslaget på antal möten senaste året ligger på 140 recept per 1000 aktivt sökande patienter. Under mars månad låg nivån på 92 recept per 1000 genomförda möten.

Vi arbetar strukturerat och gör vårt yttersta för hög följsamhet till gängse riktlinjer, rutiner och praxis för att bidra till det viktiga arbetet att minska antibiotikaförskrivning. Som digital vårdgivare har vi goda förutsättningar för att arbeta än mer metodiskt och strukturerat med detta, på såväl individuell som verksamhetsnivå.

*Notera att STRAMAs riktlinjer avser ”invånare”, dvs. även patienter som inte sökt vård under perioden, medan KRY endast har patienter som aktivt söker vård. I ljus av detta ligger vår förskrivning än lägre relativt sett.

Vad är KRYs riktlinjer vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel?

KRY tog redan innan lansering av tjänsten beslut om att implementera riktlinjen att inte förskriva narkotikaklassade medel via tjänsten. Beslutet togs på rekommendation av våra rådgivande allmänspecialister mot bakgrund att dessa läkemedel bör förskrivas av en fast vårdkontakt på grund av risken för vanebildande effekter. På rekommendation av våra läkare implementerade vi i efterhand ett undantag till den generella riktlinjen. Undantaget berör Cocillana Etyfin vid hosta, då få andra läkemedel möjliggör effektiv behandling. Innan förskrivning av detta läkemedel genomför läkaren en kontroll av patientens läkemedelsförteckning för att säkerställa att läkemedlet ej överförskrivs.

När tillhandahåller KRY provtagning?

Digitala vårdtjänster har naturliga begränsningar vad gäller möjlighet till fysisk undersökning. Sedan KRY startade har vi arbetat aktivt för att möjliggöra kompletterande diagnostik i samverkan med den fysiska vården.

Att teckna avtal med landstingens laboratorium är en process som tagit mycket lång tid, vilket inneburit att vi endast kunnat erbjuda möjligheter till provtagning i begränsade delar av landet. Detta försvåras ytterligare av bristen på e-remiss, vilket gör att patientens väntetid till behandling idag kan bli längre i de fall vi remitterar till provtagning än om patienten går till en fysisk mottagning.
Av den anledningen har vi varit tydliga med begränsningar kring vilka typer av besvär vi kan hjälpa till med digitalt, mot såväl patienter som vår uppdragsgivare. Vi arbetar kontinuerligt för en större bredd av provtagningsställen och smidigare remissflöden för labb.
Sedan lansering har vi erbjudit möjlighet till självtest av klamydia, mykoplasma och bakteriell vaginos via samarbete med Dynamic Code.

Leder KRY till överkonsumtion av vård, snarare än avlastning?

KRY är ett komplement till den fysiska vården som kan avlasta när det är lämpligt. En viktig fråga är om patienterna som söker sig till KRY gör detta istället för att söka vård på fysisk enhet eller om den höga tillgängligheten gör att patienter söker vård i högre utsträckning än om det digitala vårdalternativet inte fanns.

93% av våra patienter uppger att de hade sökt vård fysiskt om de inte använt KRY. 16% uppger att de hade sökt vården på akutmottagning i brist på alternativ. Två veckor efter besöket uppger 97% att de helt eller delvis blev hjälpta vid besöket. Det innebär att dessa patienter hade belastat en redan hårt belastad primär- eller akutsjukvård om de inte använt KRY som alternativ.

Vad kostar ett digitalt vårdbesök jämfört med ett fysiskt?

Ersättningen för digitala läkarbesök har legat på ca 60% av ersättningen för fysiska läkarbesök sedan årsskiftet. I SKLs nya rekommendation kring ersättning ligger den på ca 30% av ett fysiskt besök.

Eftersom att 93% av KRYs patienter uppger att de skulle sökt vård fysiskt om de inte hade använt KRY så innebär detta att det är billigare för skattebetalarna att dessa patienter vänder sig till KRY. Detta givet att ersättningen som landstingen betalar för dessa vårdkontakter är betydligt lägre än för fysiska vårdkontakter.
I de fall vi blivit tvungna att hänvisa patienten direkt till vårdcentral registrerar vi inte besöket för ersättning och det blir därmed ingen dubbel-kostnad för landstinget för de besöken.

Hur får KRY ersättning för vården som bedrivs i tjänsten?

KRY bedriver vård på uppdrag av såväl andra vårdgivare som landsting och får ersättning enligt avtal. KRY har inget inflytande över de ersättningar landstingen sinsemellan reglerar vid utomlänsvård utan får lika mycket betalt av uppdragsgivare oavsett var i landet patienten befinner sig.