1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1

Dessa avtalsvillkor gäller mellan KRY International AB, org.nr. 556967-0820, ("KRY International") och den kund/patient som registrerar sig som kontoinnehavare ("Kontoinnehavaren") avseende KRY International's tillhandahållande av konto ("Konto") och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare och vårdgivare (”Vårdgivaren”) som KRY International tillhandahåller genom applikationer för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.kry.se.

1.2

Genom Appen kan enskilda personer boka tid hos en legitimerad yrkesutövare, exempelvis en läkare, för att erhålla en vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika sjukdomar och dess symptom. Kontoinnehavaren kan även innan dess att videomötet startar publicera en skriftlig beskrivning av patientens symptom under det individuella Kontot. När videomötet startar kan Kontoinnehavaren beskriva sitt sjukdomstillstånd för läkaren, som i sin tur kan vidta en okulär undersökning och därefter ställa diagnos och föreslå behandlingsåtgärder.

1.3

KRY International är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den vård som ges av Vårdgivaren till Kontoinnehavaren, och KRY International ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Det avtal som ingås mellan Kontoinnehavaren och KRY International är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Till förtydligande anges att KRY International således inte bär något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för ett möte.

1.4

Kontoinnehavaren träffar avtal med KRY International genom att skapa ett Konto, vid namn ”mina sidor” enligt vid var tid gällande anvisningar på Appen (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.

1.5

Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas Kry International utan dröjsmål via telefon till nummer +46 8 22 77 07.

1.6

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig i Appen.

1.7

Följande bestämmelser gäller inte om Kontoinnehavaren kommer att tillhandahållas tjänster via Appen som en del av t.ex. abonnemang, hälsoprogram via arbetsgivare, såsom en del av ersättnings- och förmånssystem:6.1 och 6.2 (avbokning av videomöte med rätt till återbetalning)Andra meningen i 9.2 (rätt att säga upp avtalet med rätt till återbetalning)Tredje meningen i 10.1 (force majeure med rätt till återbetalning)

2. Allmänt om Konto och Appen

2.1

Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden/patienten förfogar över ett BankID för identifikation och är minst sexton (16) år gammal.

2.2

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och Kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. KRY International ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

2.4

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av KRY International's vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Appen, vilka finns tillgängliga i Appen.

2.5

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av KRY International för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. KRY International är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos KRY International.

2.6

Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av KRY International i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. KRY International bär inte i något avseende ansvar som Vårdgivare.

2.7

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Appen och tjänsten begränsad till vissa specifika sjukdomsslag, som vid var tid anges i Appen

3. Priser och betalning

3.1

Priser och avgifter för videomöte med Vårdgivare via Appen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår vid var tid gällande prislista, vilket tillhandahålls i Appen innan dess att möte med Vårdgivare inbokas.

3.2

Betalning för videomöte via Appen sker i förtid innan mötet påbörjas. Kontoinnehavare kan inte påbörja videomöte med Vårdgivaren innan dess att betalning erlagts.

4. KRY International's ansvar

4.1

Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar KRY International för att Appen:a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 - 4.6 nedan; ochb) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens symptombeskrivning och annan information som Kontoinnehavaren eller Vårdgivaren laddar upp.

4.2

KRY International ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. KRY International ansvarar inte för förlust av data.

4.3

KRY International ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.

4.4

KRY International har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren kan boka in tidsbestämt möte med Vårdgivaren i enlighet med de tidsbokningsmöjligheter som tillhandahålls på Appen via bokningssystemet. Kontoinnehavare kan boka ett möte en viss bestämd dag och tid eller ett drop-in möte på de lediga tiderna i bokningssystemet. Appen inklusive videomöten tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i Appen aviserat underhåll eller avbrott.

4.5

KRY International ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som KRY International, trots att KRY International på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att KRY International på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; ellerd) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 10 nedan.

4.6

KRY International ansvarar endast för driften av Appen infattande tillhandahållande av videomöten mellan Kontoinnehavare och Vårdgivare samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av KRY International. KRY International ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Vårdgivaren ger Kontoinnehavaren i videomöte eller i skrift via Appen.

4.7

Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till KRY International kundtjänst via telefon på +46 8 22 77 07 (kl. 9.00 – 17.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar).

4.8

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för KRY International. KRY International har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren. Om avhjälpande inte kan ske har Kontoinnehavaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.

4.9

KRY International ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. KRY International ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. KRY International's ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. KRY International svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till KRY International's varumärke, firma, och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av KRY International i Appen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör KRY International (eller i förekommande fall KRY International's licensgivare) med ensamrätt. KRY International förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av KRY International's material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller KRY International's instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av KRY International's immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. KRY International's förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av KRY International's immateriella rättigheter.

5.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av KRY International's tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla KRY International med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

6. Avbeställning av videomöte

6.1

Kontoinnehavare kan avbeställa/ångra inbokat videomöte kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att videomötet ska äga rum. Om avbeställning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för videomötet återbetalas inom 14 dagar.

6.2

Kontoinnehavaren samtycker till att denne inte har någon avbeställnings-/ångerrätt till beställning av drop-in videomötestider samt vid de tillfällen då Kontoinnehavare ställer in inbokat möte senare än 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. Vid sådana tillfällen äger Kontoinnehavaren inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för videomötet.

7. Otillåten användning och information

7.1

KRY International ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa allmänna villkor och/eller KRY International's vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Det är bland annat inte tillåtet att filma konsultationer med vårdpersonal eller att på något sätt sprida sådant material. KRY International kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot, Appen etc.

7.2

Kry International förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information som Kontoinnehavaren laddat upp till Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder i händelse av (i) väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, (ii) missbruk av Kontot eller eller Appen i strid med dessa allmänna villkor, såsom bokning av orimligt antal eller onödiga videokonsultationer eller kontakter, (iii) orsakar skada, förödmjukar, hotar, trakasserar, spammar, vilseleder, eller kränker integriteten eller på annat sätt orsakar skada för någon Vårdgivare eller dess personal, eller andra representanter för Kry International eller något av dess koncernbolag, (iv) hackar, utövar phishing bedrägeri, laddar ned eller kopierar innehåll som inte hör till Kontoinnehavaren, (v) legala skyldigheter, (vi) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (vii) annars för att säkerställa säkerheten och skyddet för patienter, personal, vår verksamhet och tillgångar, tillförlitlighet och/eller renommé av Appen och vårt varumärke. Vårdgivaren kan också instruera Kry International att stänga av Kontoinnehavare från att boka konsultationer eller annars interagera med Vårdgivaren genom Appen, om de upptäcker olämpligt och/eller oacceptabelt beteende eller användning som beskrivs ovan i detta avsnitt. Kry International kommer i sådana fall att stänga av Kontoinnehavaren. Vid misstanke om sådant agerande har Kry International dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

7.3

Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla KRY International skadeslöst från all skada som KRY International orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

7.4

KRY International kan inte tillhandahålla sådan information om Kontoinnehavaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och som Vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i Appen.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos KRY International. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska KRY International skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

8.2

KRY International har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

8.3

Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av KRY International.

9. Utveckling och villkorsändring

9.1

KRY International förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.

9.2

Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall KRY International's förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat men ej genomfört videomöte.

10. Force Majeure

10.1

KRY International ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför KRY International's kontroll och som KRY International skäligen inte förväntas räkna med och vars följder KRY International inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kontoinnehavaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte.

11. Meddelanden

11.1

Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Kontoinnehavaren önskar att KRY International från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela KRY International om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

11.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats,b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, ellerc) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

12. Personuppgifter

12.1

För information om hur KRY International hanterar och behandlar Kontoinnehavares personuppgifter så hänvisas till KRY International's integritetspolicy. I integritetspolicy finns detaljerad information om KRY International's personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

13. Övrigt

13.1

Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

13.2

KRY International har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

14. Tvist

14.1

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.