Integritetspolicy

1. Introduktion


På Kry arbetar hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med ingenjörer och tekniker mot ett gemensamt mål: att utveckla vården.
För oss på Kry kommer du som individ och patient alltid först och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du söker vård hos oss eller nyttjar någon av våra tjänster (”Tjänsterna”).

I Integritetspolicyn förklarar vi närmare hur Kry fungerar för dig som användare och patient samt vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får även information om dina rättigheter avseende den behandling som sker av dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår även av Krys Allmänna villkor.

2. Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Kry International AB, organisationsnummer 556967-0820 (”Kry International”), moderbolaget i Kry-koncernen, som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och applikationen Kry (”Appen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen, fram till dess att du inlett själva kontakten med Vårdgivaren (definierat nedan) för bedömning, behandling och uppföljning.

När du söker vård hos Kry är det Vårdgivaren som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Tjänsterna.

I praktiken innebär detta att så snart du börjar överlämna information om din hälsa (till exempel genom att fylla i formulär inför möte) eller göra val avseende din behandling (till exempel att lista dig hos Vårdgivaren) så övergår ansvaret för dina personuppgifter till Vårdgivaren.

I Sverige är det Kry Internationals helägda dotterbolag, Kry Primärvård Sverige AB, organisationsnummer 556665-8364 (”Vårdgivaren”), som tillhandahåller vården inom Tjänsterna, om inget annat tydligt kommuniceras med dig i Appen i samband med att du använder Tjänsterna. I förhållande till personuppgiftsbehandling som sker i samband med din vård agerar Vårdgivaren personuppgiftsansvarig.

Kry International, i egenskap av leverantör av plattformen och relaterade tjänster, agerar personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter som förekommer i samband med din vård.

Detta omfattar till exempel behandling i samband med drift, underhåll, felsökning, stöd vid Vårdgivarens arbete med kvalitetssäkring och förbättring av vårdtjänsterna, samt i Vårdgivarens arbete med regelefterlevnad och informationssäkerhet.

I sin roll som personuppgiftsbiträde behandlar Kry International således bara dina personuppgifter på instruktion av Vårdgivaren.

För det fall annan vårdgivare ansluter sig till Kry-plattformen och därmed behandlar dina personuppgifter i samband med att du nyttjar Tjänsterna kommer vi att informera dig innan du nyttjar Tjänsterna så att du alltid vet vem som är personuppgiftsansvarig vårdgivare.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via vår hemsida på https://www.kry.se/kontakt/, eller genom att mejla till privacy@kry.se.

3. Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?


3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Appen

Kry International och Vårdgivaren behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto (såsom namn, personnummer, adress och mejladress) då du öppnar ett användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen.

Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

(I) teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, skärminställningar, språk, cookies etc.

(II) information om Tjänsterna som du har använt hos oss, tidsåtgång förärenden, vilka sidor och funktioner du har använt etc.

Sådan information kan också komma att samlas in genom s.k. cookies om du väljer att godkänna sådana. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy länk.

Personuppgifter som lämnas i samband med att du registrerar ett konto och använder Appen kallar vi nedan för ”Användardata”.

3.2 Personuppgifter till och från Vårdgivaren

Kontakt med Vårdgivaren

I samband med att du söker vård hos oss blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till din fysiska och/eller psykiska hälsa. Detta gör du främst genom att fylla i relevant symptomformulär i Appen. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. Vårdgivaren kan också komma att förmedla personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla och följa upp den hälso- och sjukvård som du får inom ramen för Tjänsterna. Om du väljer att lista dig (eller ditt barn) hos en vårdcentral som drivs av Vårdgivaren, kommer uppgifter om ditt val av vårdcentral, samt ditt (och ditt barns) namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter att behandlas för att administrera listningen.

Se mer om hur dina uppgifter kan komma att göras tillgängliga för andra vårdgivare och hur du kan motsätta dig detta i avsnitt 7.3 och 9 nedan.

Hälsoprofilen

Om du aktiverar din Hälsoprofil i Appen, kommer Vårdgivaren att samla in de uppgifter som du väljer att registrera i din hälsoprofil, till exempel vikt, längd, allergier och tobaksvanor. Dessa används såsom anges nedan (se avsnitt 5.3 ) och görs tillgängliga för den medicinska personal med vilka du har möten.

Personuppgifter relaterade till din hälsa och som Vårdgivaren använder för att tillhandahålla vårdtjänster kallar vi nedan ”Patientdata”.

3.3 Personuppgifter från tredje part inklusive andra vårdgivare

Dina personuppgifter kan även komma att uppdateras och behandlas hos oss som Patientdata baserat på den hälso- och sjukvård som du erhållit från annan vårdgivare än Kry. För de fall då dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet av hälso- och sjukvården inom ramen för Tjänsterna kan de komma att sparas och behandlas av Vårdgivaren och föras in i din patientjournal av behandlande hälso- och sjukvårdspersonal. Detta omfattar till exempel information om din medicinska historik som medicinsk personal tar del av via Nationell patientöversikt (NPÖ), i den utsträckning den bedöms relevant för att hjälpa dig med ditt vårdärende.

Kry International och Vårdgivaren kommer därutöver löpande att hämta uppdaterade uppgifter om dig via Statens Personadressregister (SPAR) för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, så att rätt uppgifter om dig finns tillgängliga vid var tid och därmed underlätta din kontakt med Vårdgivaren. Denna information omfattar namn, adress, bostadsort, land,om du har skyddad identitet samt om du är vårdnadshavare för barn som du söker vård för.

4. Var lagras dina personuppgifter?

Appen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Kry International och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras i stället av Kry International i teknisk infrastruktur som tillhandahålls av en av Kry Internationals personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES och din patientjournal lagras alltid inom EU/EES, du kan läsa mer under avsnitt 8 nedan.

5. Vilka personuppgifter behandlas när du använder Kry och varför?

5.1 Kry International's behandling av din Användardata

Kry International behandlar din Användardata (som beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för att kunna:

(I) behandla din registrering eller uppsägning av ditt användarkonto i Appen

(II) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto

(III) säkerställa din identitet, ålder och vårdnadshavarstatus

(IV) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig, samt för att
möjliggöra och underlätta för dig att snabbt komma i kontakt med Vårdgivaren

(V) hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning

(VI) hjälpa dig med supportärenden och förfrågningar kring din användning av Appen

(VII) leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna villkor.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, ”GDPR”) för att behandla dina personuppgifter genom det avtal (våra Allmänna villkor länk) som du har ingått med Kry International, i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna, inklusive möjliggöra Vårdgivarens tillhandahållande av god vård i samband med att du använder Tjänsterna.

5.2 Vårdgivarens tillhandahållande av vårdtjänster


Vårdgivaren behandlar Patientdata (som beskrivits ovan i avsnitt 3.2) i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna i form av hälso- och sjukvård, t.ex. att ge dig medicinsk rådgivning, förskriva läkemedel, utfärda sjukintyg och remisser, samt utföra nödvändig administration såsom att hantera betalningar och frikortsuppgifter, samt listning inom ramen för utövandet av vården.

Vi behandlar därför främst din Patientdata för att kunna utföra vård du efterfrågat (med stöd av artiklarna 6.1 c och 9.2 h GDPR) och gällande svensk lag (främst patientdatalagen (2008:355).

Behandling av din Patientdata sker undantagsvis med stöd av särskilt samtycke enligt artikel 6.1 a , 9.2 a GDPR (se avsnitt 5.3 nedan) samt för att uppfylla andra av Vårdgivarens skyldigheter enligt lag (se avsnitt 5.6 nedan) enligt artikel 6.1 c och 9.2 h i GDPR. I det ingår att våra läkare för journal som Vårdgivaren är skyldig att spara under viss tid.

Vårdgivaren uppdrar även åt Kry International att kvalitetssäkra och utveckla Tjänsterna för Vårdgivaren. Kry International utför sådana tjänster uteslutande som personuppgiftsbiträde och enligt instruktion från Vårdgivaren och det är således Vårdgivaren som är ansvarig för denna behandling. Anonymiserade uppgifter som inte utgör personuppgifter kan komma att delas av Vårdgivaren med Kry International i syfte att utveckla Tjänsterna.

5.3 Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna och andra tjänster

5.3.1 Supporttjänster


Kry International och Vårdgivaren kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bland annat att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål och andra supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata och Patientdata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig att nyttja Tjänsterna på bästa sätt. Vi kan också komma att kontakta dig med råd och rekommendationer via telefon eller notiser då vi bedömer att du behöver sådan information av medicinska skäl. Till exempel för att ta reda på hur du svarar på din behandling, för att rekommendera ny kontakt med vården och under liknande omständigheter.

Kry International och Vårdgivaren tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (det vill säga för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Kry International, (artikel 6.1 b GDPR). I den mån supporttjänsterna är relaterade till vård eller behandling av Patientdata (eller känsliga personuppgifter om dig) sker behandlingen med stöd av vårdgivares rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av vårdverksamheten (artikel 9.2 h GDPRoch patientdatalagen (2008:355). Behandling av dina personuppgifter i anslutning till supportärenden kan även ske för att Vårdgivaren ska kunna fullgöra Vårdgivarens rättsliga förpliktelser enligt tvingande lagstiftning inom vården (artikel 6.1 c GDPR. Se även avsnitt 5.5 nedan).


5.3.2 Andra tjänster


Med stöd av särskilt samtycke kan vi tillhandahålla vissa övriga tjänster till dig inom ramen för Tjänsterna. Detta omfattar till exempel inhämtande av uppgifter om dina utskrivna recept från eHälsomyndigheten för att kunna påminna dig om när det är dags att förnya eller ta utskriven medicin, eller att lägga till möten med Kry i din kalender. Dessa tjänster kan också omfatta hälsoundersökningar i syfte att ge dig en indikation om din hälsostatus. Vårdgivaren erbjuder även tjänsten Hälsoprofil, vilket ger dig möjlighet att registrera personuppgifter för att hålla koll på din hälsa, få anpassade rekommendationer och tips via till exempel notiser eller push-notiser, mer anpassade hälsoformulär i samband med att du söker vård, samt bättre förberedd medicinsk personal genom att dessa tar del av din Hälsoprofil innan möten med dig. All behandling av personuppgifter inom ramen för din Hälsoprofil sker med stöd av särskilt samtycke (artikel 9.2 a GDPR).


5.4 Marknadsföring av produkter och tjänster samt analys och utveckling av Kry International


Kry International behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för direktmarknadsföring till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, till exempel i samband med kampanjer och erbjudanden. Detta innefattar behandling av uppgifter om dig, omfattande ditt namn, kontaktuppgifter, kön, ålder, bostadsort och om du har barn eller inte. Det kan också omfatta uppgifter om hur du har använt Appen. Känsliga uppgifter såsom Patientdata används dock inte för direktmarknadsföringsändamål. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring sker med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) som du alltid kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Kry International behandlar även Användardata, det vill säga inte Patientdata, om din användning av Tjänsterna i syfte att förstå hur Tjänsterna används och för att förbättra användarupplevelse och funktionalitet i Appen. Behandling av personuppgifter för analys och utveckling sker med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR).


5.5 Kvalitetssäkring och utveckling av vårdtjänsterna av Vårdgivaren


Vårdgivaren kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förstå användning samt för att utveckla och förbättra de vårdtjänster som tillhandahålls inom ramen för Tjänsterna, till exempel genom att förbättra användargränssnitt och funktionalitet.

Vårdgivaren behandlar även dina personuppgifter i sitt kvalitetsförbättringsarbete i syfte att kontinuerligt öka säkerhet, medicinsk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet av Tjänsterna.

Behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt sker med stöd av vårdgivares rätt att behandla personuppgifter i samband med kvalitetssäkring och förbättring av vården (artikel 6.1 f GDPR och Patientdatalagen (2008:355).


5.6 För att fullgöra rättsliga förpliktelser


Kry International och Vårdgivaren kan komma att behandla din Användardata och Patientdata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1–3.2) med stöd av den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c GDPR) för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut (till exempel avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen).

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs enligt lag.


5.7 Administration i samband med fusioner, förvärv eller andra organisationsförändringar


Om Kry International eller Vårdgivaren upphör att existera genom likvidation eller konkurs kommer vi att radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.

Om Kry International eller Vårdgivaren förvärvas, fusioneras ihop med ett bolag eller delas i samband med en omstrukturering kommer det övertagande bolaget att fortsätta att spara och använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy, såvida du inte får annan information i samband med överföringen. Kry International och Vårdgivaren kan då komma att behandla din Användardata och Patientdata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1–3.2) med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR) samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c GDPR). För särskilda kategorier av personuppgifter såsom hälsouppgifter sker behandlingen även med stöd av vårdgivares rätt att behandla personuppgifter i samband med tillhandahållande av hälso- och sjukvård (artikel 9.2 h GDPR) samt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (artikel 9.2 f GDPR).

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?


Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, det vill säga så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god vård eller i övrigt kunna leverera Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

Vårdgivaren har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till vårdmöten med dig under en viss specifik tid.

Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller anonymiserar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid är adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna.

Dina Användaruppgifter raderas eller anonymiseras senast tre (3) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt.

Användardata som lagras med stöd av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 9 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke. Vi ber dig i detta avseende notera att Kry International och Vårdgivaren hanterar dina personuppgifter i olika syften (både såsom teknisk leverantör av Appen men också som vårdgivare). Återkallelse av samtycke påverkar inte Vårdgivares skyldighet att föra journal eller att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

7. Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna


7.1 Underleverantörer till Kry International


För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts-, support- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Kry International och enligt Kry Internationals instruktioner i egenskap av så kallade personuppgiftsbiträden.

Kry International anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalningslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

7.2 Underleverantörer till Vårdgivaren


Vårdgivaren tillser att patientjournal förs i samband med tillhandahållande av vård inom ramen för Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. Journalerna sparas i journalsystem utanför Appen hos en leverantör som agerar personuppgiftsbiträde till Vårdgivaren och således endast hanterar personuppgifter i enlighet med Vårdgivarens instruktioner. Vårdgivaren är ansvarig för de personuppgifter (Patientdata) som lagras i journalerna.

7.3 Andra vårdgivare, sammanhållen journalföring, frikort etc


Vårdgivaren är ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ), vilket är ett nationellt system för så kallad sammanhållen journalföring. Detta betyder att om du söker vård hos en annan vårdgivare än Kry kan denne, förutsatt att journalen är relevant för att den vårdgivaren ska kunna ge dig vård och förutsatt att du samtyckt till det, få tillgång till din journal. Syftet med sammanhållen journalföring är att kunna ge dig god och säker vård och för att du inte ska behöva upprepa din vårdhistorik för den andra vårdgivaren. Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring och att spärra dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring. Din patientjournal görs även tillgänglig inom den nationella e-tjänsten “Journalen” så att du kan ta del av den via 1177.se.

Läs mer om Journalen och sammanhållen journalföring, samt hur du kan motsätta dig sådan behandling av din journal i vårt Hjälpcenter.

För det fall du remitteras till annan vårdgivare med övertagande av vårdansvar, kan din journal även komma att delas med sådan vårdgivare i syfte att denne ska kunna ansvara för din fortsatta vård. Vi informerar dig dock alltid särskilt innan detta sker.

Vi kan även överföra dina personuppgifter till den region du tillhör samt till myndigheter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser som åligger vårdgivaren, exempelvis information om vaccination eller listning på vårdcentral.

7.3.1 Frikort och e-frikortstjänsten


Du kan använda ditt frikort för vårdmöten med Vårdgivaren om du är berättigad till högkostnadsskydd.

Vårdgivaren är ansluten till den digitala e-frikortstjänsten. Det innebär att ditt frikort registreras automatiskt om du är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikortstjänsten. Vi registrerar dina e-frikortsuppgifter för att administrera korrekta patientavgifter enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen (artiklarna 6.1 c och 9.2 h GDPR och Patientdatalagen (2008:355)).

Du som har ett frikort i pappersformat kan registrera ditt frikort genom att fylla i ditt frikortsnummer manuellt.

För att Vårdgivaren ska kunna svara på frågor och få ta del av andra vårdgivares inrapporterade besök för uppnått högkostnadsskydd i e-frikortstjänsten krävs ditt samtycke. Vi kommer i sådana fall efterfråga ditt samtycke innan vi tar del av sådana uppgifter.

Om du är registrerad men inte längre önskar vara en del av den digitala e-frikortstjänsten har du rätt att begära utträde genom att mejla oss på support@kry.se.

7.4 Arbetsgivare och försäkringsbolag


Har du hänvisats till oss av din försäkringsgivare kan vi, för reglering av ditt specifika fall, lämna ut uppgifter om att du har nyttjat Tjänsterna, ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare. Sådant utlämnande sker bara under förutsättning att vi dessförinnan inhämtat särskilt samtycke. Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker av din försäkringsgivare utan för mer information om hur din försäkringsgivare behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till din försäkringsgivare.

Om du har hänvisats till oss av din arbetsgivare, så agerar vi personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi får från denne (som ditt namn och din arbetsgivare) samt för uppgifter vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till din arbetsgivare.

8. Tredjelandsöverföring


Kry International och Vårdgivaren använder IT-leverantörer för till exempel hosting-, drifttjänster och support, vilka har verksamhet utanför Sverige. Vid användande av sådana leverantörer försöker Kry International och Vårdgivaren att tillse att dessa endast lagrar och behandlar personuppgifter inom EU/EES. I begränsade fall kan dock Kry International och Vårdgivaren komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, för närvarande till USA, där lagar som inte ger dina personuppgifter samma skydd kan förekomma.
All sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, till exempel godkända överföringsmekanismer och ytterligare skyddsåtgärder.

De överföringsmekanismer vi använder är

  • Beslut om adekvat skyddsnivå som finns tillgängliga här länk, och

  • Standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här länk

I vissa fall baserar vi dataöverföringen på undantag enligt art. 49 GDPR, särskilt ditt uttryckliga samtycke eller nödvändigheten av överföringen för fullgörandet av kontraktet eller för genomförandet av åtgärder före kontrakt.

Dina journaler kommer alltid att förvaras inom EU/EES.

9. Dina rättigheter som registrerad i Appen och användare av Tjänsterna


Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Appen och/eller Tjänsterna, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till din journal och varför;

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig;

(III) begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Vårdgivaren har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive din patientjournal). På din förfrågan kommer dock alla personuppgifter som vi inte har en rättslig skyldighet att lagra eller annars behöver för att tillvarata rättsliga anspråk att raderas;

(IV) dra tillbaka samtycken du lämnat till Kry International eller Vårdgivaren, till exempel i fråga om direktmarknadsföring eller behandling av dina uppgifter inom din Hälsoprofil;

(V) invända mot behandling av personuppgifter;

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet);

(VII) få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den via sammanhållen journalföring.

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webbplats eller genom att skicka ett mejl till privacy@kry.se.

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss med dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns risk för bedrägeri eller identitetsstöld kommer vi att kontakta dig för att informera dig om vad som har hänt, vilka åtgärder vi har vidtagit och vad du kan göra för att minska risken.

11. Hur är det med cookies?


Vi använder cookies, läs mer i vår Cookiepolicy.

12. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten


Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot dina synpunkter och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta.

Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagliga krav. Vi regleras av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du inte är nöjd med någon aspekt av vår behandling av personuppgifter kan du klaga direkt till IMY. Du hittar IMY:s kontaktuppgifter på dess hemsida, www.imy.se.

13. Hur kommer man i kontakt med oss?


Om du har frågor eller kommentarer, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs här ovan är du alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna som anges på vår kontaktsida på www.kry.se /kontakta eller genom att mejla privacy@kry.se. Du kan också använda kontaktuppgifterna nedan.

Kry International AB
Org nr: 556967-0820
Torsgatan 21
113 21 Stockholm

Digital Medical Supply Sweden AB
Org nr: 559051-2702
Torsgatan 21
113 21 Stockholm

14. Ändringar


Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy då och då. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi alltid att meddela dig i förväg och ge dig en chans att granska. Om du inte godkänner ändringarna kan du inte fortsätta att använda våra tjänster.

Last updated 20 May 2022.