Så arbetar vi med kvalitet

För oss på Kry är kvalitet ett ledord och något som genomsyrar allt vi gör. Varje dag arbetar vi för att skapa en god och trygg vård för våra patienter. Här kan du läsa mer om vår strävan efter att ständigt utvecklas för att kunna ge våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet.

Krys ambition är att kunna erbjuda alla patienter tillgång till vård av hög kvalitet - oavsett vem du är, var du bor eller vilken tid på dygnet du söker vård. För att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, bedriver vi ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete som går ut på att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Primärvård med olika vårdformer

Kry startade som en digital vårdaktör men har de senaste åren även kunnat erbjuda fysisk vård på olika platser i landet via egna vårdcentraler som nu finns i sju olika regioner i Sverige. Att arbeta med digifysiska lösningar för att på bästa sätt kunna tillgodose vårdbehovet och en sammanhållen vårdkedja är en strävan inom Kry och ett ständigt utvecklingsområde. Detta för att säkerställa rätt vårdnivå för rätt symtom, diagnos och problem patienterna söker för vilket gynnar både patient och vårdpersonal för att kunna tillvarata resurser på ett effektivt sätt. Idag finns det även möjlighet för patienterna att påbörja sin vårdkontakt via ett chattmöte med våra sjuksköterskor.

Vård som lämpar sig för digitala vårdmöten

I dagsläget är det inte all vård som varken kan eller bör ges digitalt. De digitala vårdtjänster som Kry tillhandahåller utvecklas kontinuerligt och ska ses som komplement till den fysiska vården.

Kvalitetssäkring av medarbetare

Våra medarbetare har svensk legitimation och erfarenhet av svensk primärvård för att ge en patientorienterad och säker vård. Vi arbetar efter nationella riktlinjer, evidensbaserad vetenskap, beprövade metoder och gällande praxis i sjukvården. Våra medarbetare erbjuder vårdmöten på många olika språk för att erbjuda vård på lika villkor. Våra kliniker genomgår regelbundet journalgranskningar som en viktig del av vårt gemensamma kvalitetsarbete och i dialog med kliniker för att kontinuerligt utvärdera och förfina de arbetssätt vi har.

Riktlinjer och kompetensutveckling

Vi arbetar efter nationella, regionala och även lokala riktlinjer och har dessutom anpassade PM för den digitala vården för att avgränsa och handlägga de åkommor, symtom och diagnoser som lämpar sig för digitala vårdkontakter med möjlighet att växla över till de fysiska enheterna när så krävs.

Våra medarbetare uppmuntras att delta i regelbundna webbinarier med olika teman som ges via utbildningsrådet. Utbildningarna är anpassade för medarbetare både i den digitala och fysiska vården och med olika professioner som målgrupp. Dessutom finns det flera utbildningsinsatser som sker regelbundet i grupp för både sjuksköterskor och psykologer i den digitala vården för att rama in det digitala arbetssättet. I samband med journalgranskningar ges möjlighet till individuellt handledningsmöte.

Status för vår antibiotikaförskrivning

Vi arbetar efter STRAMA:s riktlinjer i hela organisationen med regelbundna uppföljningar för att på ett ansvarsfullt sätt säkerställa att det inte förskrivs antibiotika i onödan. Vi mäter förskrivningen av antibiotika per satt diagnos för de vanligaste infektionstillstånden enligt STRAMA.

“STRAMA, är ett frivilligt nationellt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige".

Strategi för minskad risk för missbruk av narkotikaklassade läkemedel

Narkotikaklassade preparat förskrivs inte via den nationella digitala tjänsten. Patienter som lider av hosta, och där annan behandling inte fungerat, kan i undantagsfall förskrivas narkotikaklassade läkemedel i den nationella digitala tjänsten. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel sker enligt särskilda rutiner på våra fysiska enheter där en fast vårdkontakt kontinuerligt utvärderar behov och sköter förskrivningen. Detta för att säkerställa att missbruk inte sker.

Verksamhetsledningssystem

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med avvikelser som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete för att anpassa, justera och följa upp de arbetssätt och riktlinjer vi har. Vårt verksamhetsledningssystem innefattar riktlinjer och information om exempelvis hur vårdmötet ska genomföras, bokningar och ansvarsfördelning mellan olika vårdformer, policydokument, ansvars- och rollfördelning, kvalitetsmål samt olika styrdokument för utveckling.

Läs Kry's kvalitetsrapport för 2023 här.


Relaterade artiklar

Kvalitetsarbete – 29 feb. 2024

Vår patientsäkerhetsberättelse 2023

Vi är stolta över våra framsteg och nya satsningar 2023 för att förbättra vården och öka tillgängligheten för patienter. Vår strävan är en trygg och effektiv vårdupplevelse för alla, oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.

Läs mer

Alla artiklar