Ladda ned Ladda ned

Vanliga frågor

Vi får många frågor, här har vi samlat svaren. Hittar du inte svar på din fråga? Hör av dig till oss och ställ frågan via vårt formulär. Tyvärr kan vi inte ge individuella råd om symptom på mail. Däremot kan du logga in i appen och kolla dina symptom med symptomkollen.

Visa alla frågor

Frågor om symptom

Frågor om smitta

Frågor om behandling

Övriga frågor

Frågor om symptom

Symptomen för covid-19 kan skilja sig mellan personer men påminner om förkylning eller influensa. De vanligaste symptomen är feber och torrhosta. Många blir också trötta och får andningsbesvär. Andra symptom som förekommer är både led- och muskelvärk, halsont och huvudvärk samt illamående och diarré. En del får också försämrat lukt- och smaksinnet. Även hudutslag förekommer. Besvären är för de flesta milda och går över av sig själva, men det finns en del personer som har symptom av varierande typ i flera veckor. En del får mer allvarliga besvär med kraftiga andningssvårigheter. Lunginflammation är ovanligt men drabbar framförallt äldre och vissa andra riskgrupper.

Boka ett möte i KRY-appen för att testa dig. Har du symptom på en pågående covid-19-infektion så får du göra ett PCR-test. Ett PCR-test görs genom att undersöka slemhinnorna i näsa, svalg plus med tillägg från saliv. Då kan du få reda på om du har blivit smittad av det nya coronaviruset. Läs mer om hur testning går till.

Det finns inte någon rekommendation att personer som kan jobba ska sluta jobba, ens om deras partners tillhör en riskgrupp. Var extra försiktig och fortsätt med skärpta hygienrutiner. Jobba hemifrån om det är möjligt och undvik folksamlingar. Håll avstånd i kollektivtrafiken och om du kan, på jobbet.

Det går att bära på viruset och vara symtomfri. Troligen är virusmängden låg i dessa fall och därför mindre smittsamt. Ny data lär oss mer hela tiden i just denna fråga.

Endast den med symptom behöver stanna hemma. Oavsett om det är covid-19 eller en vanlig förkylning. Resterande familjemedlemmar behöver vara uppmärksamma på egna tidiga symptom. Vara extra noggranna med rengöring av händer, dörrhandtag, mobiler, surfplattor och liknande. Om det är möjligt, håll avstånd till varandra och var inte för länge tillsammans i samma rum.

Har du sjukdomssymptom som liknar covid-19, vanlig förkylning eller influensa ska du stanna hemma och minimera sociala kontakter, förutom de du bor med tills du är symptomfri.

Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd. Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd.

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge men utan att vara smittsam. Om det var över sju dagar sedan ni insjuknade och ni har varit fria från övriga symptom i minst två dagar, bedöms inte kvarvarande hosta som smittspridande.

Se till att du har bra medicinering inför pollensäsongen. Är din behandling för allergi och allergisk astma under kontroll slipper du oroa dig i onödan. Symptom vid pollenallergi och covid-19 kan likna varandra, men det finns många olikheter. Till exempel ger allergi inte feber och muskelvärk.

Frågor om smitta

Coronaviruset sprids via de droppar som hostningar och nysningar avger ‒ det kallas droppsmitta. Smittspridning kan ske om du har nära kontakt med människor som är smittade men troligen också via ytor och objekt en kort tid efter att en person vidrört ett handtag. Det senare ger ingen stor smittspridning och viruset dör av desinfektionsmedel.

Vid alla typer av luftvägsinfektion är smittorisken en glidande skala från liten, vid avsaknad av symptom till stor, vid tydliga luftvägssymptom som nysningar och hosta. Därför skulle du kunna vara smittsam i ett tidigt skede, där du inte har utvecklat symptom eller vid tidiga symptom som huvudvärk, vilket sedan kan utvecklas till feber och så småningom hosta. . Teoretiskt sett skulle en mycket tät fysisk kontakt krävas ju mindre symtom du har. Fortsätt därför att hålla fysisk distans och tvätta händerna noggrant och regelbundet.

De coronavirus som ger vanliga förkylningar går att få flera gånger. Kunskapen om immunitet och dess omfattning efter genomgången covid-19-infektion är ännu begränsad men under utveckling. Det finns anledning att tro, utifrån kunskap om andra luftvägsinfektioner, att en grundimmunitet kommer finnas. Den kan verka helt eller delvist skyddande mot sjukdom vid återinfektion. Det går ännu inte inte att uppskatta hur varaktig immuniteten blir.

Barn och nyfödda kan smittas. Barn verkar dock får lindriga symptom. Än så länge finns ingen information om varför de får ett mildare sjukdomsförlopp.

Ja, det finns tester för att se om du har haft en covid-19-infektion, så kallade antikroppstest. Läs mer om hur testning går till.

Nej, du behöver inte vara orolig. Du behöver dock följa de råd och rekommendationer som finns för alla just nu i syfte att minska smittspridningen.

Hjälp till praktiskt utanför hemmet med ärenden och inköp. Håll tät kontakt genom telefon eller dator. Håll ut ‒ det är en oviss period just nu. Rekommendationen är mycket tydlig när det kommer till äldre och riskgrupper ‒ undvik fysisk träff inomhus, men träffas gärna utomhus om ni är friska och kan hålla en armlängds avstånd.

En person med milda symptom beräknas vara frisk efter två veckor. En person med mer allvarlig sjukdom tillfrisknar efter tre till sex veckor.

Ja, covid-19 är mer smittsamt än en förkylning då vi inte har någon immunitet i befolkningen mot det här viruset. Däremot behöver infektionen inte bli mer allvarlig än en förkylning.

Har du konstaterad covid-19 ska du vara isolerad i minst sju dagar efter insjuknandet samt ha varit feberfri i två dagar för att räknas som smittfri.

I början av ett nytt sjukdomsutbrott kan det vara svårt att dra generella slutsatser, därför är alla beräkningar preliminära. Dödligheten varierar också mellan olika länder.

Munskydd är inte en rekommendation för allmänheten i Sverige, till skillnad från många andr länder i världen. Från ett smittskyddsperspektiv är det mer effektivt att hålla fysiskt avstånd och tvätta händerna. Det finns dessutom en skillnad mellan vanligt munskydd och den typ av ansiktsmask som används av legitimerad vårdpersonal. Munskyddet kan eventuellt hindra den som är smittad från att smitta andra på nära håll. Däremot har du inte ett skydd från att kunna bli smittad om du bär munskydd. Ansiktsmask som legitimerad vårdpersonal använder ska tillsammans med annan skyddsutrustning ge dem ett fullgott skydd vid karantänvård.

Frågor om behandling

Läkemedelsverket avråder inte från att använda ibuprofen vid covid-19, eftersom vetenskapligt stöd saknas för en sådan inrådan. Varken ibuprofen eller andra värk- och febernedsättande läkemedel påverkar sjukdomsförloppet. Som vanligt gäller att äldre, sköra personer samt personer med vissa kroniska sjukdomar ska undvika NSAID, den grupp av läkemedel som ibuprofen tillhör. Följ alltid rekommendationerna som står i produktinformationen eller fråga din läkare om du behöver klarhet. Under rådande omständigheter behöver du vara uppmärksam på hur symptomen förändras om du använder febernedsättande läkemedel. Fortsätt stanna hemma, även om febern tillfälligt minskar.

All virusbehandling har som avsikt att lindra symptom i första hand och hindra vidare spridning. Milda symptom behandlas med vila i hemmet och eventuellt febernedsättande. Mer allvarliga andningsbesvär behandlas medicinskt på sjukhus.

Nej, det finns inte något vaccin än, men det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Att ta fram ett säkert och effektivt vaccin är en lång process. Även om det är prioriterat av WHO så kan det ta över ett år.

Samma produkter som du använder för att lindra en vanlig förkylning eller influensa. Febernedsättande och eventuellt något för näsans slemhinnor (nässpray/näsdroppar).

Övriga frågor

Hög ålder, kroniska lungsjukdomar, allvarliga hjärt- kärlsjukdomar, cancer, metabola syndromet (diabetes typ 2, högt blodtryck, central fetma). För mer utförlig information om varje enskild grupp ‒ läs mer här.

Nationellt prioriteras inlagda patienter på sjukhus och omsorgsboenden samt vårdpersonal. Det finns sedan regionala variationer för rutinerna kring undersökning och provtagning. Kontakta vården för konsultation och mer information om hur det går till i just din region.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att alltid ha beredskap för de grundläggande behoven av vatten, mat, värme och kommunikation.

Det finns inte några kontrollerade studier som tyder på att särskilda kosttillskott skulle hjälpa vid covid-19. Såväl vitamin D och C-vitamin är enligt vissa forskare viktiga för att upprätthålla ett bra immunförsvar. Dock går åsikterna isär kring nödvändigheten att ta det som tillskott eller om det räcker med en näringsrik och allsidig kost.

Majoriteten av de som insjuknat blir helt friska. De som fått intensivvård och sedan blivit friska skulle kunna få kvarvarande besvär från lungorna. Patienter som har fått intensivvård under en längre tid kan behöva såväl rehabilitering som andra insatser för att återfå full funktion och återgå till sitt vanliga liv igen.

Saknar du en fråga som du vill ha svar på? Mejla oss på covid19-faq@kry.se. Här kan vi inte ge individuella råd om symptom eller om du ska söka vård. För den typen av frågor rekommenderar vi i stället att använda vår app.

Granskare: Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin

Så kan KRY hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning. Nu kan du testa dig för covid-19 genom att logga in i appen.

Känner du stark oro i samband med coronaviruset som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.