Innovation och utveckling

På Kry arbetar vi strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa och tillgängliggöra bästa möjliga hälso- och sjukvård, för dagens – och morgondagens – patienter.

Kry är en av Europas ledande digifysiska vårdgivare. Vår ambition är att, genom digitalisering och ny teknik, bidra till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. I dagsläget tillhandahåller vi på Kry vård på primärvårds- och specialistnivå, och har för avsikt vara med och skapa ett skifte i hela vårdkedjan. Bland annat anser vi att multisjuka och kroniskt sjuka patienter är i stort behov av en mer digitaliserad, proaktiv och individanpassad vård än vad som idag finns tillgänglig.

Innovation och progressivt tänkande är i vårt DNA

På Kry arbetar ett innovationsteam bestående av personer med bakgrund inom vård och inom teknik, med att innovera kring lösningar på dagens och morgondagens sjukvårdsutmaningar.

Innovationsteamet arbetar systematiskt med att sammanfatta, analysera, utforska och ta fram nya förslag på pilotprojekt. På Kry har vi alltid minst ett pågående pilotprojekt. Inför nya projekt är frågan som vi ställer vi oss: Hur kan vi, med hjälp av digital teknik, ge mervärde till våra patienter?

Tidigare pilotprojekt

Virtual reality – nästa generations behandlingsmetod vid social ångest?

Scenskräck, rampfeber eller talängslan är en form av social ångest som är mycket vanlig. Därför undersökte vi på Kry i ett pilotprojekt möjligheten att, genom virtual reality-teknik och distansbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, hjälpa patienter att bli kvitt sin scenskräck.

Det har tidigare forskats på VR som komplement till psykologisk behandling. Metoden har använts inom begränsade områden, bland annat inom militären. Dock har VR-behandlingar hittills inte varit tillgängliga för allmänheten.

Pilotprojektet, som är unikt i sitt slag, pågick augusti–september 2018 är ytterligare ett steg framåt i Krys arbete med att bygga framtidens hälso- och sjukvård genom digital teknik. Utvärderingen visar att patienternas symptom på scenskräck signifikant minskat efter deltagandet i pilotprojektet.

Kan digital teknik minska risken för stroke?

Patienter med förmaksflimmer löper kraftigt ökad risk för blodpropp och stroke. Idag är väntetiden till en EKG-mätning, så kallad Holter-mätning, i traditionella vårdsammanhang lång – ofta flera månader. Dessutom är mätutrustningen både stor och otymplig.

Tillsammans med medicinteknikföretaget Rithm ville vi på Kry undersöka möjligheterna att vända på utredningsprocessen och förenkla patientresan i syfte att låta fler personer med förmaksflimmer få diagnos och behandling i ett tidigare skede. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan man minska risken att drabbas av stroke.

Pilotprojektet genomfördes september–oktober 2018. Projektet innebar att utredningstiden för hjärtflimmer gick från 45 dagar i traditionella vårdsammanhang till 5 dagar med digital teknik. Samtliga av de patienter som deltog uppgav i utvärderingen av pilotprojektet att de skulle rekommendera utredningsprocessen till andra.

Digitalt stöd och behandling framgångsrikt vid astma

Mellan åtta och tio procent av Sveriges befolkning lider av astma. Med ambitionen att förbättra vardagen och livskvaliteten för astmatiker inledde vi på Kry ett samarbete med företaget MediTuner.

Genom att integrera MediTuners unika egenvårdslösning AsthmaTuner i ett helt digitalt patientflöde, kunde data om patientens lungfunktion samlas in. Datan delades automatiskt med både patienten och dennes dedikerade läkare på Kry. Tillsammans kom de sedan överens om en individanpassad behandlingsplan. Tack vare den den kontinuerliga datainsamlingen kunde behandlingen utvärderas och justeras efter.

Pilotprojektet gav astmatikerna som deltog ett dagligt stöd i behandlingen av sin astma, och skapade dessutom helt nya möjligheter för digitala vårdbesök i de fall då fysiska besök inte behövs.

Pilotprojektet genomfördes i mars 2018. Utvärderingen av projektet visar bland annat på nöjda patienter med en upplevelse av ökad förståelse för sin egen sjukdom.

Senaste artiklar

Innovation och utveckling – 5 sep. 2021

Kry satsar på specialistvård - tar helhetsansvar för patienten

För att kunna ta ett helhetsansvar för patienten har Kry förvärvat två nya bolag som bedriver specialistvård. Det är Hudläkartjänst som erbjuder en bred kompetens inom dermatologi samt PBM som är experter inom beteendepsykologi.

Läs mer

Alla artiklar