Kry-logo
Ladda ned
Många milstolpar listas i krys patientsäkerhetsberättelse för 2018

Många milstolpar listas i KRYs patientsäkerhetsberättelse för 2018

Senast uppdaterad:
mån 18 mars 2019
Nu är KRYs patientsäkerhetsberättelse för 2018 klar. Men vad är egentligen en patientsäkerhetsberättelse och varför gör man en sådan? Maria Christoffersson, biträdande verksamhetschef, och Nasim Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef, berättar.

En patientsäkerhetsberättelse görs för att hela tiden förbättra och utveckla den vårdverksamhet som bedrivs. Den skrivs också för att redovisa strategier, mål och resultat och för att tillgängliggöra informationen för såväl interna som externa intressenter.

– Alla vårdgivare är skyldiga att göra en årlig patientsäkerhetsberättelse i enlighet med patientsäkerhetslagen. Den beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbete som vi som vårdgivare bedriver, till exempel hur vi arbetar med avvikelsehantering och hur vi sätter upp våra medicinska rutiner och riktlinjer. Den beskriver också vilka åtgärder vi vidtagit under året för att förbättra vår kvalitet och visar på tydliga mål och resultat, säger Maria Christoffersson, biträdande verksamhetschef på KRY. 2018 har varit ett händelserikt år för KRY, där flera förbättringar gjorts och flera stora milstolpar har nåtts. Dessa sammanfattas i KRYs patientsäkerhetsberättelse 2018.

– En av de viktigaste milstolparna för 2018 är bland annat den omfattande granskning som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) genomförde av hela vår verksamhet, där vi fick bekräftat att vi bedriver patientsäker vård. En annan viktig milstolpe är såklart det enorma arbete vi gjort för att sänka vår antibiotikaförskrivning, där vi lyckats hålla en ännu lägre förskrivning tack vare medicinska riktlinjer anpassade efter digital kontext, utbildningsinsatser, stöd till våra läkare och noggranna uppföljningar på individ- och gruppnivå, säger Nasim, kvalitets- och forskningschef på KRY.

Nasim lyfter särskilt det gedigna utbildningsarbete som sker löpande, där läkare och psykologer samlas för att diskutera de medicinska riktlinjerna och hur handläggning av patienter sker på KRY. Utbildningarna utgör ibland också grund för att kunna sammankoppla specifika kompetenser med särskilda behov hos patienten. Till exempel beslutades under 2018 att endast specialister i allmänmedicin och barnmedicin som genomgått relevant utbildning får ta emot barn under 6 månader gamla.

– Det finns såklart mycket mer att vara stolta över i vårt patientsäkerhetsarbete. Vårt nya avvikelsehanteringssystem som vi implementerat är absolut värt att lyfta. Det tillåter oss att distribuera diverse avvikelser på ett kontrollerat sätt till respektive ansvarig person, som i sin tur kan åtgärda eventuella problem. Vi kan även följa avvikelser i realtid och korrigera avsteg från medicinska riktlinjer på en gång. Till exempel, om någon mot förmodan skulle skriva ut ett narkotikaklassat läkemedel, vilket strider mot våra riktlinjer, får vi en notifikation om detta i realtid och kan således granska och åtgärda detta på en gång, avslutar Maria.

Ladda ned

Senast uppdaterad:

Fler artiklar