OPINION

Replik: Hur ny teknik möjliggör bättre vård för patient och samhälle

Senast uppdaterad:
På Kry arbetar vi för att ge patienter över hela landet god och trygg vård på ett sätt som är bra för både individen och samhället. Med den här texten svarar vi på hur och på vilket sätt digital vård bidrar till en nödvändig omställning inom primärvården.

Kry grundades med en vilja att förbättra ett system där patienten är fast i långa väntetider och där vårdpersonalens kompetenser i många fall används ineffektivt. Med över 700 kompetenta läkare, psykologer och sjuksköterskor sätter vi alltid patienten först.

Många inom debatten verkar rörande överens om att ny teknik ska användas för att leverera vård mer resurseffektivt – där videomöten kan ersätta fysiska möten när det går så att resurser frigörs till de patienter som har behov av en tid på en vårdcentral.

Men tyvärr råder det meningsskiljaktigheter om hur digital vård bidrar till detta, trots att det är digitala vårdgivare som drivit denna – av samtliga överenskomna – viktiga omställning.

Med denna text vill vi ge svar på ett antal faktafel och förklara hur och varför vi bidrar till en bättre primärvård.

Digitala besök ersätter fysiska besök. Besöksstatistik från SKR visar att totala antalet besök till läkare och sjuksköterskor i primärvården inte ökar i takt med att det sker en ökning av digitala vårdmöten från 2016 och framåt. Detta talar för att det sker en substitution och inte en ökning av det totala antalet vårdbesök – som många gärna vill hävda. Det vill säga, att patienter söker vård digitalt istället för fysiskt för sina besvär – men de söker inte mer vård totalt sett.

Vårdbesök graf

Patienter till digitala vårdgivare har ett genuint vårdbehov. Det sker alltså inte en total ökning av antalet vårdkontakter sen digitala vårdgivare började ta emot patienter. Men är det “rätt” patienter som söker vård digitalt, det vill säga är det personer med ett vårdbehov som kräver vårdpersonalens tid och resurser?

Vårdmönstret hos dessa patienter talar inte heller för att digital vård uppmanar till onödiga kontakter, säger samma studie. 90 procent av de medverkande hade bara gjort ett (1) tidigare besök hos en digital vårdgivare. För att säkra att patienten söker vård på rätt nivå har Kry även ett inbyggt digitalt triage där patienten redan i symptomformuläret guidas till rätt nivå (egenvård, kontakt med sjuksköterska, kontakt med läkare, kontakt med fysisk vård eller akut besök). Detta är precis som på en vanlig vårdcentral, men med den stora skillnaden att patienten slipper krångliga telefonköer och långa väntetider – för att i vissa fall få en läkartid långt fram i tiden eller i värsta fall behöva söka vård akut. Genom att använda digitala hjälpmedel kan vi alltså uppnå en vårdkedja där patienten får rätt vård på rätt nivå – och dyrbara resurser inte läggs på de som inte behöver det.

Patienter gör ett informerat val när de byter vårdgivare. Krys digitala vårdtjänst är tack vare patientlagen och riksavtalet tillgängliga för patienter i hela landet. I 6 regioner har vi även vårdcentraler där patienter kan välja oss som sin primära vårdgivare genom att lista sig hos oss. Där Kry har egenstartade vårdcentraler kan våra patienter välja att lista sig genom Kry-appen, listningsblankett och 1177.se. I det digitala listningsförfarandet får patienten upp ett alternativ att lista sig hos Kry med information om vad det innebär. Det går även att tacka nej via en knapptryckning i appen. Valet bekräftas med ett meddelande i inboxen samt ett meddelande via mejl – allt för att det ska vara tydligt att patienten gjort ett val. Detta är långt mer information än vad de flesta vårdgivare ger patienten. Vår data visar att nästan 6 av 10 av våra listade patienter tidigare har haft en relation med oss – vilket tyder på att de väljer oss på grund av tidigare goda erfarenheter.

Listningsflöde

Våra besöksmönster är samma som inom ordinarie primärvård. Under 2020 var det främst tre områden som var orsaker till kontakt med Krys digitala tjänst. Hudåkommor såsom eksem, akne, ytliga infektions- och inflammationstillstånd; Psykisk ohälsa inom ångest, depression, sömnstörning, fobier; och Infektioner i övre luftvägar samt hosta och lättare andnöd inklusive astma och allergi.

För att kunna ta hand om fler vårdbehov så som kroniska sjukdomar och långtgående besvär har vi även öppnat vårdcentraler. På dessa var det under 2020 Smärttillstånd, inklusive långvariga besvär; Rörelseapparatens sjukdomar i rygg, leder och mjukdelar; och Sår och infektioner i hud och underhud som var främsta kontaktorsakerna till oss.

Detta är helt i linje med vad ordinarie primärvårdsgivare behandlar, och genom vårt triage och information om egenvård så får patienten rätt vård på rätt nivå – digitalt när det går, i videosamtal med sjuksköterska eller läkare när det krävs och fysiskt när det behövs. Våra patienter har alltså ett genuint vårdbehov och för oss är det önskvärt att vi lever i ett samhälle där patienter hålls så friska som möjligt genom preventiva vårdinsatser, samtidigt som vård ges effektivt efter behov.

När man tittar på CNI (socioekonomiskt index som tillsammans med ACG avgör listningsersättning per listad patient) så har Krys vårdcentral i Gallerian ett högre relativt CNI än nästan samtliga i till exempel Järfälla. Att våra patienter bara skulle vara storsbor är således en myt vi kan lämna därhän.

Vård digitalt när det går och fysiskt när det behövs besparar samhället miljarder. Digital vård är inte lämpligt för alla symptom. Det är bland annat därför vi på Kry nu utökar vår digifysiska vårdmodell med etablering av fler vårdcentraler runt om i landet – vilket har varit önskvärt från såväl regionerna som patienterna. Genom att öka andelen digitala besök – när det går – så frigör vi resurser för att ta hand om de mer komplexa vårdbehoven som kräver fysisk tillsyn – till en lägre kostnad. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva vård. Genom att bättre planera resurserna för yngre åldersgrupper (tack vare en övergång till digifysisk vård) så kan patientgrupperna med behov av fysisk vård, såsom kroniker, resurssättas adekvat inom den fysiska miljön.

Det är detta vi vill uppnå med vår digifysiska vårdmodell – rätt vård på rätt nivå, så att vi är effektiva med våra gemensamma resurser utan att stänga någon ute från vårdsystemet. Bra för patient, samhälle och profession. Det är vårt svar på hur:et i hur våra gemensamma skatteresurser bäst används för att driva denna nödvändiga omställning inom primärvården.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Opinion – 5 apr. 2021

Panelsamtal om den digifysiska vårdens framtid på Vårdarenan

Pandemin har accelererat vårdens digifysiska utveckling, men står Sverige rätt rustat för att tillvarata den utveckling som skett? Vi diskuterade hinder, förutsättningar och möjliggörare som skapar värde för patienter, personal och vårdsystemet.

Läs mer