Academy<br />– för professionell utveckling

Academy är KRYs institution för utbildning och kompetensutveckling. Syftet med Academy är att rusta våra läkare och psykologer med verktyg för att kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter, men även att genom forskning bidra till den medicinska utvecklingen i Sverige.

Att handlägga patienter i en digital kontext är för de allra flesta inom vården fortfarande någonting nytt. Samtidigt håller dagens tekniska utveckling hög fart och förser oss ständigt med nya möjligheter för diagnostik, behandling och prevention. Det är därför av största vikt att vårdprofessionerna aktivt deltar i utvecklingen och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper.

Med Academy verkar vi på KRY för en integrering av vård, utbildning, innovation och forskning. Ständigt med patienten i fokus. Utifrån detta är Academys verksamhet strukturerat i fyra områden:

1. Klinik

Här finns Academys kärnverksamhet – att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra läkare och psykologer inom områdena klinisk medicin/psykologi i en digital kontext.

Utbildningsformat

Academy utformar och genomför utbildnings- och fortbildningsaktiviteter, obligatoriska för de läkare och psykologer som tjänstgör på KRY.

Utbildningens olika delar:

DEL 1 | Onboarding

Alla nyrekryterade kliniker genomgår ett introduktionsprogram innan de påbörjar sin tjänstgöring på KRY. Academy utformar, genomför och uppdaterar kontinuerligt innehållet i programmet, som finns tillgängligt för våra kliniker på samtliga av de europeiska marknader där vi är verksamma.

DEL 2 | Bedömning och medicinsk handläggning vid vård på distans

Kvalitetsenheten på KRY utformar vårdriktlinjer anpassade för en digital kontext, och som följer de nationella riktlinjerna för diagnostik och behandling vid symptom som KRY kan hjälpa till med. Academy ansvarar för att dessa vårdriktlinjer implementeras hos klinikerna, genom kontinuerliga utbildningstillfällen, mentorskap och handledning, samt med hjälp av en digital kunskapsbank.

DEL 3 | Utbildningar kopplade till innovation/produktutveckling

Allteftersom vi utvecklar tjänsten och utökar vårt vårderbjudande, krävs det att klinikerna informeras om och utbildas i de nya funktionerna.

2. Kvalitet

För oss är kvalitet ett ledord och något som genomsyrar allt vi gör. För att detta ska vara möjligt går våra läkare och psykologer igenom en gedigen grundutbildning samt kontinuerliga fortbildningar inom kvalitetsledning, avvikelsehantering, etc. Här kan du läsa mer om vårt övergripande kvalitetsarbete.

3. Innovation

Med digital teknik skapas det ständigt nya lösningar för diagnostik, behandling, prevention, information och kommunikation. Med Academy är det möjligt för våra läkare och psykologer att delta i innovativa pilotprojekt eller uppfylla delmål i sin specialistutbildning. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med innovation och utveckling.

4. Forskning

All vård behöver kontinuerligt utvärderas för att att säkerställa brukar- och patientsäkerhet. Även på KRY ligger gedigna utvärderingar till grund för all utveckling av såväl produkt som metod.

Pågående forskningsprojekt

Våra pågående forskningsprojekt syftar till att öka förståelsen för den digitala vårdens roll i nuvarande och framtida vårdsystem. Genom forskning vill vi bland annat få djupare kunskap om den digitala patienten; vem det är, vad denne har för vårdbehov, samt hur dennes vårdkonsumtion ser ut.

Academy har just nu tre pågår tre forskningsprojekt:

Hälsoekonomi

I ett samarbete mellan Academy och Amanda Dahlstrand Rodin, doktorand vid London School of Economics, studeras samlad data över KRYs digitala vårdmöten. Över 500 000 digitala vårdmöten analyseras i syfte att kunna förstå och närmare beskriva patienternas egenskaper. Faktorer som kartläggs är, bland andra, vart patienterna bor, vad de söker vård för, samt hur gamla de är.

Patientenkät

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet och Huddinge sjukhus genomförs en omfattande undersökning som syftar till att bättre förstå patienternas drivkrafter, vårdbehov, vårdupplevelser och konsumtionsmönster på mikronivå. Undersökningen genomförs via SLL:s forskningsdirektör, Jan Andersson, efter ett politiskt beslut av Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL.

Djupintervjuer med kliniker på KRY

Tillsammans med forskare på Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Lunds universitet genomförs djupintervjuer med läkare och psykologer på KRY. Studien kartlägger klinikernas upplevelser av digital vård – vilka vinsterna är, och hur det kliniska arbetet i en digital kontext skiljer sig från det i den traditionella vården. Resultaten och insikterna ska bidra till att förbättra den kliniska vardagen, samt öka förståelsen för hur stöd och utbildningar bör utformas.

Samarbeten

Nya arbetssätt utvärderas alltid, ofta i dialog med till exempel Läkarförbundet, Psykologförbundet och/eller Läkaresällskapet. Forskningsstrategiska prioriteringar av projekt och samarbeten med myndigheter, patientorganisationer och forskargrupper (svenska såväl som internationella) tas fram av Academy, med syfte att fylla kunskapsluckor och besvara frågor som uppstår.