Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en högt prioriterad fråga på Kry. Läs mer om hur vi strävar efter högsta möjliga säkerhet i alla frågor som rör den vård vi erbjuder.

Risk- och avvikelsehantering

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd bedriver vi ett kvalitetsarbete som innebär att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Som en viktigt del av detta arbetar vi med att identifiera och hantera risker och avvikelser. Genom att rapportera och följa upp risker och inträffade avvikelser kan vi dra lärdom och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra upprepning. Tack vare en väl fungerande risk- och avvikelsehantering kan vi säkerställa hög patientsäkerhet och att god kvalitet tillgodoses i den vård vi levererar.

Rapporteringsskyldighet

Våra medarbetare omfattas av rapporteringsskyldighet och utbildas vid introduktionen om vikten av att rapportera upptäckta risker och avvikelser. Medarbetarna har också möjlighet att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av verksamheten och dess processer.

Vår support finns här för dig

Om det uppstår frågetecken eller om du har synpunkter på den vård eller det bemötande du fått av oss på Kry, är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på det genom att kontakta vår support. För att värna patientsekretessen måste du identifiera dig med BankID innan vi kan hantera ditt ärende.

Telefonnummer: 08-22 77 07
Öppettider: helgfria vardagar 09:00–17:00

Synpunkter och klagomål

Efter varje vårdmöte med Kry kan du som patient lämna synpunkter eller tycka till om vår tjänst. Denna feedback sammanställs kontinuerligt och utgör underlag till vårt arbete med förbättringar av tjänsten. Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss, och strävar hela tiden efter att bli ännu bättre på att erbjuda och leverera vård av högsta möjliga kvalitet. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om det finns någonting som du inte är nöjd med. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand bör du kontakta vår support, antingen via brev eller per telefon.

  • Om du har klagomål på vården du fått hos Kry kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden i din region. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård.

  • I vissa fall kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda ditt klagomål. IVO har skyldighet att utreda ärenden av mer allvarlig karaktär och gör så först efter att du som patient haft kontakt med oss som vårdgivare.

Dina synpunkter är betydelsefulla, både för oss och för framtida patienters skull – för att vi ska kunna säkra och vidareutveckla god vård.

Informationssäkerhet

Vi värnar om våra patienters rättigheter och integritet det är en förutsättning för att skapa förtroende hos våra patienter. Vi skyddar all vår information från obehöriga, allt enligt rådande lagar och föreskrifter. Detta åstadkommer vi genom ändamålsenliga policys, riktlinjer, rutiner och teknisk säkerhet.

Patientdatalagen

Hur vi i vården hanterar dina uppgifter styrs bland annat av Patientdatalagen, vars syfte är att skydda din integritet och erbjuda en hög patientsäkerhet. Lagen reglerar även möjligheten för oss vårdgivare att elektroniskt ta del av varandras patientuppgifter i en så kallad Sammanhållen journal. Syftet är att få en samlad bild av ditt vårdbehov för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Har vi tillgång till rätt information så kan vi helt enkelt lättare komma fram till vilken behandling som är mest effektiv i just ditt fall.

Som patient har du rätt att ta del av vilka vårdenheter som läst din journal och kan bestämma över vilka vårdenheter som får ta del av dina patientuppgifter. Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd ska du vända dig till IVO.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver övergripande hur patientsäkerhetsarbetet i verksamheten bedrivits under det gångna året, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen är till för att du som patient, närstående eller medarbetare ska få en inblick i hur vi ständigt strävar efter att erbjuda god och säker vård till alla våra patienter.

Krys patientsäkerhetsberättelse 2020

Krys patientsäkerhetsberättelse 2021

Krys patientsäkerhetsberättelse 2022

Senaste artiklar

Patientsäkerhet – 19 mars 2020

Dags för Krys patientsäkerhetsberättelse 2019

Alla vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att göra en årlig patientsäkerhetsberättelse, här kan du läsa vår från 2019.

Läs mer

Alla artiklar