Kry-logo
Hem
Metoder för diagnostik av covid 19

Metoder för diagnostik av covid-19

Senast uppdaterad:
tors 17 dec. 2020
En betydande komponent i arbetet med att kontrollera spridningen av det nya coronaviruset är att ta fram tillförlitliga metoder för att snabbt fastställa om en person har, eller har haft, covid-19. Vi reder ut innebörden av de olika aktuella testmetoderna.

Provtagning för covid-19 är en brännande fråga, såväl i Sverige som utomlands. Medier runt om i världen rapporterar nästan dagligen om nya metoder för att ta reda på vem som har infekterats, vem som har tillfrisknat, och vem som är immun samt hur länge immunitet varar.

Folkhälsomyndigheten har satt upp en nationell strategi för vilka som ska prioriteras för provtagning och diagnostik vid symptom på covid-19. Listan som följer är den givna prioritetsordningen som myndigheten har angett.

  • Patienter som är i behov av Inneliggande vård, patienter som redan ligger på sjukhus, personer på omsorgsboende och institutionsboende samt personer som tillhör en riskgrupp.
  • Personal som arbetar inom vård och omsorg.
  • Personer som är verksamma inom övrig samhällsviktig verksamhet, definierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Övriga samhället.

Genom att identifiera fall inom sjukhus, omsorgsboende och institutionsboende, hos såväl patienter som personal, så kan verksamheterna få en indikation på hur de ska prioritera och planera för skyddsåtgärder och resurstillgång. På så vis kan smittspridningen minskas och belastningen begränsas inom verksamheterna. Provtagning kan utöver att minska bortfallet av personalresurser i samhällsviktiga verksamheter också ge en bild av hur smittspridningen ser ut i samhället.

Vad är egentligen virus?

Virus är mikroskopiska partiklar som består av bland annat genetisk arvsmassa som kan fästa sig på kroppens celler och orsaka infektion. Virus beter sig som parasiter i bemärkelsen att de är beroende av en värdcell för att kunna utföra sin funktion; att föröka sig och förflytta (sprida) sig.

Kroppens minne av viruset skyddar dig

Immunförsvaret har till uppgift att upptäcka och bekämpa virus som tagit sig in i kroppen. Efter att du tillfrisknat, finns antikroppar kvar i blodet som ett immunologiskt minne av infektionen. Det immunologiska minnet innebär att kroppen snabbt kan känna igen och oskadliggöra viruset, om det skulle komma tillbaka.

Kunskapen om immunitet och dess omfattning efter genomgången covid-19-infektion är ännu begränsad men under utveckling. Det finns anledning att tro, utifrån kunskap om andra luftvägsinfektioner, att en grundimmunitet kommer finnas. Den kan verka helt eller delvist skyddande mot sjukdom vid återinfektion. Det går ännu inte inte att uppskatta hur varaktig immuniteten blir.

Olika typer av provtagning

Det finns olika metoder för att påvisa förekomsten av virus och antikroppar i kroppen. Metoderna är användbara för olika ändamål, och i olika faser av sjukdomsförloppet.

PCR-test ‒ upptäcker pågående infektion

Den metod som idag används som “golden standard” för diagnostik av covid-19 inom svensk hälso- och sjukvård kallas för PCR. Metoden innebär att man söker efter arvsmassa (nukleinsyra) från viruset, vanligtvis genom prover som tas från bakre delen av näsan, svalget, och ibland från saliv med hjälp av en provtagningspinne. Provet bör utföras under pågående sjukdom där det finns misstanke om att symptomen beror på covid-19-infektion. Ibland kan upprepad provtagning vara aktuellt, beroende på sjukdomsbild.

Antigentest – påvisar också pågående infektion

En antigen är ett främmande ämne, till exempel en del av det nya coronaviruset, som hamnar i kroppen. Kroppens immunförsvar reagerar genom att bilda antikroppar för att bekämpa ämnet.

Antigentester är ett snabbtest (resultat inom 15–30 minuter) och kan användas som ett komplement till PCR-testning när det till exempel finns behov av ökad testning. Det är viktigt att antigentesterna används tidigt i sjukdomsförloppet, gärna inom tre dagar från första symptom. Testet kan också användas innan man uppvisar symptom. Antigentest visar ifall ett visst protein (antigen) av viruset finns i kroppen när det förökar sig i infekterade celler.

I nuläget finns det ett stort utbud av antigentester och deras tillförlitlighet skiljer sig åt. Det pågår just nu studier på effekten av antigentester i Sverige där man jämför dess resultat med resultaten från PCR-tester på samma person.

Om antigentesterna används rätt kan effekten bli mycket positiv för främst hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Serologisk undersökning ‒ upptäcker antikroppar efter avklarad infektion

En serologisk undersökning är ett så kallat antikroppstest vilket mäter förekomsten av antikroppar i blodet som har bildats till följd av virusinfektionen. Vid covid-19 bör antikroppar mätas först senare i infektionsförloppet eftersom det tar upp till 3 veckor för kroppen att bilda antikroppar efter sjukdomen brutit ut. Ett antikroppstest som tagits för tidigt kan därför behöva upprepas vid en senare tidpunkt för att testsvaret ska vara tillförlitligt.

Det finns två typer av serologiska tester just nu.

Serologiskt snabbtest är ett patientnära engångstest som påvisar pågående eller avslutad covid-19-infektion genom att mäta särskilda typer av antikroppar i blodet. Provet görs genom ett stick i fingret av sjukvårdsutbildad personal. Svaret kommer inom 15 minuter. Testerna kan inte användas för privat bruk.

Serologiskt laboratorietest mäter också antikroppar i blodet, men skickas iväg till kliniska laboratorier för en mer omfattande analys. Provet görs genom ett stick i armen av sjukvårdsutbildad personal. Blodet skickas iväg till regionens laboratorium för analys. Svaret dröjer ett par dagar.

Självskattningstest

Ett självskattningstest kan ge dig en fingervisning om vad dina symptom beror på. Genom att svara på ett antal frågor om ditt tillstånd får du reda på om du möjligtvis kan tänkas ha covid-19, eller inte.

Krys symptomkoll för covid-19 erbjuder vägledning om när du bör söka vård för dina besvär.

Testa dig för covid-19 via Kry

Börja med att logga in i Kry-appen om du vill göra ett antikroppstest för covid-19. Du blir därefter remitterad till den provtagningsplats som är närmast dig. Du kan göra ett antikroppstest tidigast tre veckor efter första infektionsdag. Om provsvaret visar att du har antikroppar mot coronaviruset så betyder det att du har varit smittad.

Läs mer om hur testning går till och vad det kostar.

Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Senast uppdaterad:

Fler artiklar

Kry samarbetar med
MEDS.se loggaLloyds logoUnilabs logoSYNLAB - medilab logo

Kry-logo
Navigera

Kry ägs och drivs av Kry International AB (556967-0820).
Användarvillkor ·
kry.de ·
kry.no ·