Ladda ned Ladda ned

Autism

Autism ger bland annat svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Det finns olika grader av autism och de påverkar hur tydliga symptomen är. Läs mer om autism här.

Autism yttrar sig på olika sätt hos olika individer beroende på begåvning, språkutveckling och ålder. Vid autism märks huvudsakligen svårigheter inom tre områden: socialt samspel, kommunikation samt upprepade och begränsade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Eftersom autism kan vara olika svår, kan också symptomen vara olika tydliga.

Symptom på autism vid socialt samspel är till exempel:

 • att ta få initiativ till samspel
 • att undvika ögonkontakt
 • att vara ointresserad av omgivningen
 • att vara ovetande om andras känslor

Symptom på autism när det gäller kommunikation är till exempel:

 • att börja prata sent
 • att ha svårt att läsa mellan raderna
 • att ha svårt att inleda eller underhålla samtal
 • att härma ord och meningar, så kallat ekotal
 • att ha svårt att förstå ansiktsuttryck och tonfall, att läsa av kroppsspråk
 • att talet har en onormal ton eller rytm.

Symptom på autism när det gäller beteende är till exempel:

 • att ha särskilda vanor
 • att bli störd om vanorna ändras
 • att ha självskadebeteende
 • att vara fixerad vid begränsade intressen
 • att vara hyperaktiv
 • att upprepa rörelser, som att gunga fram och tillbaka med kroppen.

Autism hos barn

Vissa barn föds med autism, andra visar symptom tidigt – redan innan tre års ålder. Precis som hos vuxna varierar symptomen beroende på graden av autism.

Barn kan till exempel visa följande symptom:

 • de följer inte det som händer med blicken
 • de har sen språkutvecklingen eller så saknas den
 • de reagerar inte när någon söker kontakt
 • de är inte lika nyfikna som andra barn.

Vid autism syftar behandlingen till att ge barnet verktyg som gör det lättare att klara av vardagen. Det kan till exempel vara att en logoped hjälper barnet att göra sig bättre förstådd.

Autism innebär att delar av det centrala nervsystemet tolkar information på ett sätt som leder till svårigheter att fungera socialt.

Autismspektrum är samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar. Till dem räknas autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. Det finns också olika grader av autism. De flesta med autism har en genomsnittlig begåvning men alla begåvningsnivåer, från intellektuell funktionsnedsättning till särbegåvning, förekommer.

Autism utreds av läkare och psykolog, ibland deltar andra specialister, till exempel logoped och sjukgymnast.

Vid autism handlar det i första hand om att bygga på individens styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av (intensiv) träning och stöd. En förstående omgivning och en anpassad miljö är också viktig.

Behandling vid autism går ut på att träna vissa färdigheter samt att hantera och förebygga problembeteenden. Det sker främst genom beteendeterapi, men i vissa fall kan läkemedel vara aktuellt, efter individuell bedömning av läkare/psykiatriker.

Kontakta läkare om ditt barn har problem med sociala situationer eller har svårt att göra sig förstådd.

KRY kan inte hjälpa till vid autism.

Senast uppdaterad:
28 mars 2019
Granskare:
Hanna Rohani, Legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, leg. läkare, specialist i allmänmedicin