Psykiatri och psykologi

Vill du diskutera besvär som är kopplade till psykiatri och psykologi kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning

Psykiatri och psykologi

Det hör livet till att må dåligt ibland. Det kan handla om alltifrån stress till ångest och oro. Om tillstånden blir långvariga och påverkar vardagen är det klokt att söka hjälp. Begreppet psykisk ohälsa är omfattande och inkluderar både mildare besvär och svåra psykiatriska sjukdomar som kan kräva stöd och behandling under lång tid, ibland hela livet.

Symptom

Sök bland symptom

Add

Add är adhd med främst uppmärksamhetssvårigheter, det vill säga adhd utan hyperaktivitet eller överaktivitet. Du kan till exempel ha svårt att koncentrera dig och fokusera på en sak i taget. Det kan även vara svårt att planera, hålla ordning eller passa tider. Om du har besvär som påverkar din vardag och livskvalitet kan du få hjälp av sjukvården med insatser som hjälper dig att förstå och hantera din funktionsvariation. Vissa läkemedel kan också underlätta vid add.

Adhd

Adhd är en funktionsvariation som påverkar din energinivå, impulskontroll eller uppmärksamhet. Barn har ofta svårt att sitta stilla, koncentrera sig och hantera skolans alla krav. Som vuxen kan du istället känna en inre oro. Kanske upplever du att känslor, rörelser och ord kommer fort, utan att du riktigt hinner tänka efter före. Det kan även vara svårt att fokusera på en sak i taget, planera, hålla ordning eller passa tider. Om du har besvär som påverkar din vardag och livskvalitet kan du få hjälp av sjukvården med insatser som hjälper dig att förstå och hantera din funktionsvariation. Vissa läkemedel kan också underlätta vid adhd.

Alkoholproblem

Alkohol är en substans som påverkar hela kroppen. Redan vid små mängder reagerar hjärnan – belöningssystemet aktiveras och du får samtidigt sämre omdöme och reaktionsförmåga. Stora mängder alkohol eller ett långvarigt, ohälsosamt intag kan leda till missbruk eller beroende med allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser. Har du problem att hantera alkohol kan du få hjälp att sluta dricka.

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som påverkar det centrala nervsystemet och som bland annat ger svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Det finns olika grader av autism och därför kan symptomen vara mer eller mindre tydliga. Beteendeterapi kan bidra till att stärka vissa färdigheter och hantera problembeteenden.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär som regel perioder av depression och mani eller hypomani. Mellan episoderna har du ofta inga symptom alls och kan fungera som vanligt. Sjukdomen kan orsaka stort psykiskt lidande, men med rätt behandling kan besvären lindras – ofta handlar det om en kombination av läkemedel, psykoterapi och information om sjukdomen.

Borderline (EIPS)

Borderline , kallas även emotionellt instabil personlighetsstörning, EIPS. Den medför ofta problem i vardagen med impulsiva handlingar, konflikter och vredesutbrott. Läs mer om EIPS här.

Demenssjukdomar

Demens är ett tillstånd som successivt försämrar hjärnans funktioner. Minnesproblem och svårigheter att klara av vardagen som vanligt kan vara tidiga tecken på demenssjukdom. Symptomen förvärras stegvis och behovet av hjälp blir allt större. Det finns ingen behandling som botar demens. Ibland kan läkemedel sättas in i ett tidigt skede, men med tiden ligger fokus på omvårdnad som oftast involverar både sjukvården och socialtjänsten.

Depression och nedstämdhet

Depression kännetecknas av långvarig nedstämdhet och ett minskat intresse för saker du brukar tycka om. Sömnstörningar, energilöshet och en känsla av hopplöshet är andra vanliga symptom. En depression kan utvecklas efter svåra livshändelser eller motgångar, men ibland finns ingen självklar förklaring. Genetiska faktorer och ångestrelaterade besvär kan göra dig mer sårbar. Sunda levnadsvanor kan hjälpa, men ofta krävs mer än så för att bryta en depression. Psykologisk behandling är mest effektivt, ibland i kombination med läkemedel.

Fobier

En fobi kännetecknas av en intensiv och ofta irrationell rädsla för något, till exempel ett visst djur, trånga utrymmen eller sprutor. Vissa fobier är mer komplexa och kan uppstå i sociala sammanhang eller på olika platser. Besvären utlöser utöver rädsla även kroppsliga reaktioner – från hjärtklappning och svettningar till panikattacker. För att bryta en fobi behöver du stegvis närma dig det som är skrämmande. Om din fobi gör dig begränsad i vardagen kan du behöva hjälp att hantera din rädsla genom kognitiv beteendeterapi.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom är ett ångesttillstånd som kännetecknas av ihållande känslor av oro, ångest och katastroftankar som begränsar dig och påverkar din livskvalitet negativt. Ångesten har inte ett specifikt fokus utan rör många delar av livet. Kognitiv beteendeterapi, ibland i kombination med läkemedel, brukar lindra besvären.

Hälsoångest och hypokondri

Hälsoångest betyder att du har en återkommande, irrationell ångest och oro över att vara sjuk eller drabbas av allvarliga sjukdomar. Om besvären är så påtagliga att de påverkar och begränsar dig i vardagen kan du få hjälp av sjukvården. Vid hälsoångest brukar kognitiv beteendeterapi vara en effektiv behandling. Då får du stöd och konkret vägledning som hjälper dig att hantera din situation.

Kris

En psykisk kris kan uppstå som en naturlig reaktion på att något i ditt liv har förändrats. Omständigheterna runt en kris kan vara mer eller mindre svåra. Plötsliga händelser som en förlust, eller en längre tid av motgång, kan utlösa en krisreaktion. Kris är ett övergående tillstånd som kan vara olika länge. Du kan behöva stöd för att bearbeta upplevelsen av och dina reaktioner på en kris.

OCD – Tvångssyndrom

Tvångssyndrom består av obehagliga och påträngande tankar som även kan leda till tvångshandlingar. Tvångshandlingar innebär att du känner att du måste göra vissa saker för att lindra obehaget som tankarna ger. På Kry kan du få hjälp vid tvångssyndrom.

Panikångest

Ångest är en naturlig reaktion som uppstår när du uppfattar något som hotfullt. Plötslig ångest som utlöser kraftiga, fysiska reaktioner kallas för panikångest. Vid en panikångestattack kan du till exempel få hjärtklappning, svårt att andas och uppleva ett tryck över bröstet. Upprepade attacker eller en kvarstående oro att drabbas igen kallas för paniksyndrom. Panikångest går över av sig själv, men vid återkommande besvär kan du behöva hjälp att hantera din ångest. Läkemedel kan lindra symptomen, men i första hand rekommenderas kognitiv beteendeterapi.

Relationsproblem

Ibland uppstår problem i förhållanden. De kan blåsa över snabbt eller leda till att exempelvis vanliga diskussioner ständigt urartar till gräl. Det finns hjälp som gör att ni går starkare ur svårigheterna. Hos Kry kan du få individuellt stöd, rådgivning och terapi. Du kan inte få parterapi via Kry – vid relationsproblem behandlas parterna individuellt.

Scenskräck

Scenskräck är en vanlig rädsla som kännetecknas av obehag, oro eller ångest inför att prata framför andra människor. Var fjärde vuxen undviker situationer där de behöver tala inför andra. Det finns mycket som du själv kan göra för att hantera din scenskräck. Är det mer återkommande, påverkar vardagen och försämrar livskvaliteten så finns det hjälp. Psykologisk behandling är en effektiv metod för hjälp mot scenskräck. Ibland behövs stöd av läkemedel.

Schizofreni

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av återkommande psykoser. Vanföreställningar och hallucinationer är vanliga symptom. Orsaken till schizofreni är sällan tydlig, men ärftlighet är den största riskfaktorn. Det finns inget botemedel, men med rätt behandling kan symptomen lindras.

Sluta spela – få hjälp med ditt spelberoende

Spelberoende påverkar inte bara den som lider av hasardspelsyndrom utan även de i personens omgivning. Har du problem med att sluta spela har du troligen drabbats av spelberoende och kan behöva hjälp med att ändra dina vanor.

Social ångest

Social ångest kännetecknas av ett starkt obehag i sociala situationer, ofta på grund av en rädsla att bli granskad eller uppvisa symptom på ångest. Det är vanligt att rodna, bli darrig och få hjärtklappning. Besvären kan leda till att du försöker undvika sociala sammanhang. Om besvären gör dig begränsad i vardagen kan du behöva hjälp att hantera din ångest. Läkemedel kan lindra symptomen, men i första hand rekommenderas kognitiv beteendeterapi.

Sorg och sörjande

Sorg är en naturlig känsla som kan uppstå i samband med en förlust eller en stor förändring i livet. Det kan påverka allt från dina tankar och känslor till ditt beteende. Förutsättningarna i tillvaron är förändrade vid sorg och en sorgeprocess kan ta tid. Men om sorgen gör dig så pass nedstämd att vardagen är svår att hantera så finns det hjälp att få.

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen vid utmanande eller hotfulla situationer. Symptomen kan vara både fysiska och psykiska – från nervositet och hjärtklappning till magsmärtor och sömnproblem. Du kan minska din stress genom att skapa tid för återhämtning. Vid ihållande symptom på stress som påverkar dig negativt i vardagen bör du vända dig till läkare eller psykolog för rådgivning och eventuell behandling.

Svårt att hålla föredrag

Det är naturligt att bli nervös inför ett offentligt framträdande. För en del är det svårt att hålla föredrag även för en liten grupp med människor som man känner sedan tidigare. Som tur är finns det hjälp att få.

Sömnproblem

Alla har svårt att sova ibland. Tillfällig sömnbrist kan påverka exempelvis koncentrationen, reaktionsförmågan och humöret. Långvariga sömnproblem påverkar hela kroppen och kan leda till såväl fysiska som psykiska besvär och sjukdomar. Goda sömnrutiner och fysisk aktivitet kan förbättra sömnen, men vid ihållande sömnstörningar kan du behöva hjälp av vården för att utreda och behandla besvären.

Trauma och PTSD

Det är många händelser i livet som kan utlösa stress. Har du varit med om något traumatiskt som orsakat extrem stress så kan stressreaktionen vara ihållande. Det är vanligt med kroppsliga och psykiska reaktioner som är förknippade med obehag efter trauma. Är du fortsatt påverkad under lång tid så kan du ha utvecklat posttraumatisk stress. Psykologisk behandling är vanligt efter trauma, ofta i kombination med läkemedel.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom orsakas av långvarig stress eller stora påfrestningar utan tillräcklig återhämtning. Typiska symptom är brist på energi, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter. Behandlingen är inriktad på återhämtning och rehabilitering. Vid allvarligt utmattningssyndrom är sjukskrivning med en successiv återgång till arbetet ofta nödvändig.

Ångest och oro

Ångest och oro är en naturlig reaktion som uppstår när du uppfattar något som hotfullt. Känslan av obehag är påtaglig, ihållande och kan ge såväl fysiska som psykiska besvär. Vid ångest kan du få hjärtklappning, andas snabbare, bli darrig och känna dig spänd. Ångest går över av sig själv, men om du har besvär som påverkar din livskvalitet kan du behöva hjälp att hantera din ångest. Läkemedel kan lindra symptomen, men i första hand rekommenderas kognitiv beteendeterapi.

Relaterade artiklar

Psykisk hälsa – 6 nov. 2023

Tecken på psykisk misshandel i en relation

En misshandel syns inte alltid på utsidan – men psykisk misshandel är minst lika farlig för din hälsa. Här listar vi några vanliga tecken och hur söker hjälp.

Läs mer