Kry-logo
Ladda ned

OPINION

Naturligt att hantera sin hälsa med mobilen

Johan Flodin
Senast uppdaterad:
tors 31 aug. 2017

Digital vård är en självklar del av den svenska vårdmodellen. Vi är redan i dag vana att sköta en mängd relationer via mobiltelefonen. Det är därför naturligt att även använda mobilen för att hantera sin hälsa, skriver Johan Flodin, Joakim Röstlund och Thorleif Jansen, KRY på SvD.se.

Vård som bedrivs digitalt är redan i dag en viktig del av svensk primärvård, och vi är många som arbetar för att tillgängliggöra vården med hjälp av ny teknik. Det är därför beklagligt när kollegor inom primärvården avfärdar innovation utan att framföra alternativa lösningar.

Precis som författarna av debattartikeln “Övertro på medicinska tester och appar” (31/8) säger måste vården hantera de utmaningar vi står inför. Det stora problemet i Sverige är inte att människor får för mycket vård utan att det tvärtom är svårt få den vård man har rätt till. Teknisk utveckling är en viktig komponent för att komma tillrätta med situationen. Det behöver inte innebära att patienter ställer sina diagnoser själva utan att tekniska plattformar kan möjliggöra nya sätt för patienter och läkare att mötas. Självklart är nyttan olika med olika teknologier men desto större skäl att inte kasta ut barnet med badvattnet.

Läkarbesök via videosamtal i mobilen blir allt vanligare och är ett beprövat verktyg för att öka tillgängligheten för patienterna samtidigt som det bidrar till att fler patienter får rätt vård på rätt nivå. När patienter väljer ett vårdbesök via video framför ett fysiskt besök minskar också trycket på andra vårdinrättningar som närakuter och sjukhus. Redan i dag kan vi via videosamtal i mobilen hantera cirka 60 procent av alla de besök som sker på fysiska vårdcentraler. När vården bedrivs nära patienten och flyttar ända in i patientens telefon kan vi bättre följa, stötta och behandla patienten över tid. Politiker gör därför rätt i att försöka främja en utveckling där patienterna kan få vård på sina villkor.

Fler och fler patienter efterfrågar nya sätt att möta vården. Vi är redan i dag vana att sköta en mängd relationer via mobiltelefonen. Det är därför naturligt att även använda mobilen för att hantera sin hälsa. Vårdens aktörer måste hänga med i den digitala utvecklingen just för att säkerställa att det är kvalitativa tjänster som kommer patienterna tillgodo.

Det faktum att patienter får möjligheten att själva styra var, när och hur de vill träffa vården är inget att frukta. Tvärtom kommer den ökade patientmakten att leda till en mer välfungerande vård, bättre tillgänglighet och en vård som på riktigt sätter patienten i centrum.

Johan Flodin chefsläkare på KRY Sverige

Joakim Röstlund specialist i allmänmedicin, KRY

Thorleif Jansen chefsläkare på KRY Norge och Specialist i allmänmedicin

Artikeln publicerades på: https://www.svd.se/naturligt-att-hantera-sin-halsa-med-mobilen

Senast uppdaterad:

Fler artiklar

Opinion – 1 feb. 2021 
Svar till ledare i Dagens Nyheter
Klart som korvspad att vi kommer fortsätta sätta patienten i första rummet.
CEO Johannes Schildt
Opinion – 13 juni 2019 
SKLs beslut skadar vårdens tillgänglighet och utveckling
SKL:s beslut, fattat den 14/6, om att sänka ersättningen för den nationellt tillgängliga digitala vården går i rakt motsatt riktning från den utveckling Sveriges hälso- och sjukvård behöver. En sänkning innebär konkret att vidare investeringar i den digitala vårdens utveckling i Sverige riskerar att utebli. På kort sikt försvåras möjligheterna att erbjuda såväl läkarvård som psykologisk behandling med god tillgänglighet även kvällar och helger. På lång sikt riskerar vidare satsningar på digitala vårdalternativ för exempelvis kroniker bromsas och tillgängligheten i glesbygdsregioner minska. För att gemensamt lösa vårdens utmaningar som bristande finansiering, ändrad demografi och kompetensförsörjning krävs innovation och investeringar för en ökad digitalisering. På kort tid har möjligheten att bedriva digital vård nationellt gjort vården tillgänglig för patienter i hela landet på lika villkor. Idag kan man möta KRYs läkare, psykologer och sjuksköterskor alla dagar i veckan, kvällar, nätter och helger, oavsett var i landet man bor. Fokus framöver bör vara på hur vi tillsammans löser vårdens stora utmaningar genom nya, långsiktiga och moderna modeller, inte hur man kan skapar hinder för de aktörer som idag driver innovation och investeringar för framtidens hälso- och sjukvård. I det arbetet kommer KRY fortsatt att vara en aktiv partner. – Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer och behoven av att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede ökar. Då är det anmärkningsvärt att sjukvårdspolitiker tar ett beslut som motverkar det vi alla vill, nämligen större tillgänglighet till psykologisk behandling för barn- och ungdomar i hela landet, säger Martin Forster, fil dr, utvecklingsansvarig för barnpsykologi på KRY. – Signalen är tydlig. Digitaliseringen är inte önskvärd. Sverige ställer sig frivilligt vid sidan av när våra Europeiska grannar springer före och investerar för framtiden. Menar Sveriges beslutsfattare allvar med visionen om att vara världens ledande e-hälsonation 2025, behöver vi en politik som uppmuntrar utvecklingen snarare än direkt bromsar de aktörer som hittills med framgång verkat i den riktningen, säger Johannes Schildt, VD på KRY.