OPINION

Svar till ledare i Dagens Nyheter

Senast uppdaterad:
Klart som korvspad att vi kommer fortsätta sätta patienten i första rummet.

På ledarplats den 28/1 2021 ifrågasätter DN Krys tilltänkta köp av MedHelp, som idag är den aktör som driftar 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm. Ledarsidan sår misstankar om att avtal inte skulle hållas och att det finns ett egenvärde i att denna del av hälso- och sjukvården bedrivs i offentlig regi, trots att alla resultat beträffande kvalitet, tillgänglighet och kostnad visar på motsatsen.

Låt oss först och främst vara tydliga med faktum: 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm sköts redan idag, sedan 20 år tillbaka i tiden, av ett privat företag (MedHelp AB) på uppdrag av Region Stockholm. Det är alltså inte tal om att Krys köp av MedHelp AB skulle utgöra en övergång från offentlig drift till privat. Varför någon vill motsätta sig en enskild ägare och inte den andre lämnar stora frågetecken då de juridiska grunderna i avtalet är samma oavsett om det är Kry eller MedHelp som sköter uppdraget.

Det finns flera andra privata vårdgivare inom regionen som redan idag har uppdrag som innebär att de ger vård på olika vårdnivåer, som står för både primärvård och specialistvård. Enligt den logik som vänds emot Kry och 1177s telefontjänst så skulle då vårdcentraler ha incitament att skapa remisser som driver specialistvård. Ska vårdgivare tillåtas vara verksamma på flera vårdnivåer eller inte? Eller ska olika regler gälla för olika företag, beroende på politikers känsla just för tillfället?

Kry var först att på allvar digitalisera den svenska primärvården. Det har av många beskrivits som helt nödvändigt och tveklöst något som inte hade kommit till stånd om det inte funnit en stark kraft utanför det gamla landstingssystemet. Kry har ingen dold agenda. Det avtal som MedHelp genom upphandling har med Region Stockholm reglerar tydligt hur tjänsten ska erbjudas: neutralt och inte på något sätt gynna eller missgynna någon vårdgivare och hänvisning sker endast till "vårdnivå", aldrig till enskild vårdgivare. Skulle en ägare försöka styra patienter mot enskilda vårdinrättningar bryter det mot regelverket och avtalet kan hävas.

DNs ledarsida menar även att Stockholmspolitikerna bör överväga att följa Värmland och Sörmland som valt att driva 1177 i egen regi. Om stockholmarna vill att vart tredje samtal inte besvaras alls, eller att de som får svar har väntat i genomsnitt 30-40 minuter i telefon istället för 3 minuter så är det en väg att gå. För värmlänningar och sörmlänningar ser verkligheten ut så idag, dessutom är det dubbelt så dyrt för dem som skattebetalare. Det har bland andra Sveriges Radio uppmärksammat. Driften som är upphandlad i Region Stockholm och sköts av MedHelp står sig exceptionellt bra jämfört med den drift som sköts av regionerna själva och det är något Kry vill upprätthålla och vidareutveckla.

DN hänvisar även till en artikel i SVT avseende att andelen hänvisade till akutmottagningen minskat med 5 procent, dock baserad på felaktig data. Artikeln utgår från antal patienter som hänvisats till akutmottagningen. Det som inte nämns är att den första månaden som Värmland hanterade tjänsten i egen regi så besvarades ca 9 400 samtal. Om man jämför det med samma period året innan, då MedHelp hanterade tjänsten, så besvarades 15 300 samtal. Nästan 6 000 fler samtal som fick svar tack vare en bättre tillgänglighet. Det kan förklara att fler sett till antal då hänvisades till akutmottagningen. En sämre tillgängligheten leder oavkortat till att vårdsökande ger upp sina försök att nå 1177 och istället söker sig vidare själva i vården utan hänvisning. Frustrationen över långa kötider rapporterade bland andra SVT om.

Efter den senaste tidens debatt kan vi konstatera att det uppstått en solklar konflikt mellan fakta och åsikter. Både integriteten av MedHelps sjuksköterskor och Kry har ifrågasatts. Även lösningsorienterade insatser ifrågasätts. Kry och MedHelp är stolta över att i ett krisläge när pandemin härjade under våren 2020 vara en del av lösningen för att avlasta andra delar av sjukvården. Kry kunde snabbt på uppdrag av Region Stockholm genomföra många fler digitala vårdbesök för att undvika en ökad smittspridning. Vi har tagit, och vi kommer fortsätta ta, ansvar för primärvården.

Digitaliseringen kan möjliggöra vårdutveckling med arbetssätt som gör att rätt vård ges till rätt patient i rätt tid - och därmed sparar viktiga resurser till de patienter som har mest komplexa vårdbehov. Kry har för avsikt att fortsätta gå i bräschen för en hälso- och sjukvård som istället för att värna systemen främst, väljer att sätta patienten i första rummet.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef på Kry Tobias Ekros, VD MedHelp Group

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

CEO Johannes Schildt
Opinion – 13 juni 2019

SKLs beslut skadar vårdens tillgänglighet och utveckling

SKL:s beslut, fattat den 14/6, om att sänka ersättningen för den nationellt tillgängliga digitala vården går i rakt motsatt riktning från den utveckling Sveriges hälso- och sjukvård behöver. En sänkning innebär konkret att vidare investeringar i den digitala vårdens utveckling i Sverige riskerar att utebli. På kort sikt försvåras möjligheterna att erbjuda såväl läkarvård som psykologisk behandling med god tillgänglighet även kvällar och helger

Läs mer