Postcovid

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Postcovid betyder att du har testat positivt för covid-19 och har kvarstående symptom minst tre månader efter ditt första insjuknande. Besvären kan variera stort – från fysisk och mental trötthet till andningsbesvär och bröstsmärtor. Behandlingen beror helt på hur just du upplever dina symptom. Ofta krävs en kombination av återhämtning, fysisk uppbyggnad och läkemedel för att lindra besvären.

Vad är postcovid?

Postcovid eller långtidscovid är en övergripande benämning som innebär att du har långvariga symptom som orsakats av coronaviruset. Det finns inga säkra siffror eller antal fall i Sverige, men studier tyder på att minst 10 procent av alla som drabbats av covid-19 har symptom som dröjer kvar minst tre månader efter insjuknandet.

Symptom vid postcovid

Postcovid har ingen typisk sjukdomsbild som är gemensam för alla. Det är däremot vanligt att känna sig trött och orkeslös, både i form av fysisk energilöshet och psykisk hjärntrötthet. Många upplever hjärtklappning eller blir lätt andfådda, andra får problem med sin andning eller ont i bröstet. Vissa har bara ett förändrat eller försämrat smak- och luktsinne. Du kan även få ont i leder och muskler. Mag-tarmbesvär kan också höra till symptombilden. 

De flesta som drabbas av postcovid har flera olika symptom.

Långvariga symptom vid postcovid:

I vissa fall kan postcovid inkludera besvär i luftvägarna och försämrad lungfunktion. POTS är en relativt vanlig komplikation – posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – som innebär att du får en pulsökning när du reser dig upp för fort, ofta med yrsel och hjärtklappning. 

I mer allvarliga fall kan det handla om blodproppar och andra förändringar i lungor, njurar, hjärta och kärl. Personer som har stora svårigheter med andningen och behöver sjukhusvård har ofta lungsjukdomar, diabetes, högt blodtryck eller andra bakomliggande hjärt-kärlsjukdomar.

Andra tänkbara förklaringar

Depression och utmattningssyndrom kan ha många likheter med symptom som kan orsakas av coronaviruset. Är du långvarigt trött kan det ibland finnas anledning att misstänka järnbrist eller anemi. Långvarig trötthet med diffusa symptom kan även orsakas av hypotyreos.

Långvariga astmabesvär kan ibland misstas för postcovid och ibland kan astmabehandling bli aktuellt för personer som drabbas av andningsproblem i samband med postcovid. 

Orsaker till postcovid

Det finns ännu inga svar på varför vissa drabbas så hårt av covid-19 utan att ha någon bakomliggande sjukdom. Det finns heller inga tydliga svar på varför vissa får postcovid medan andra bara går igenom en kortare sjukdomsperiod med lindriga besvär. Vi vet däremot att vaccin minskar risken för allvarliga besvär i samband med såväl covid-19 som postcovid.

Det finns olika hypoteser kring vad som orsakar symptomen vid postcovid. Det kan finnas kopplingar till att viruset orsakar inflammation och skador i organ, vävnader, slemhinnor och kärlväggar. Kanske finns det även genetiska förklaringar eller skillnader i immunsystemet som gör dig mer sårbar för postcovid.

Risken för diabetes och olika hjärt-kärlsjukdomar ökar efter en covidinfektion. Besvären kan uppstå mer än ett år efter insjuknandet. Dit hör bland annat hjärtmuskelinflammation, blodpropp, hjärtsvikt, förmaksflimmer och förmaksfladder.

Behandling vid postcovid

Om du har långvariga besvär efter en covidinfektion som påverkar dig flera månader efter det första insjuknandet behöver du utredas av sjukvården. Då får du berätta om ditt sjukdomsförlopp och ibland ta olika prover. I vissa fall kan det krävas utredningar av exempelvis hjärta och lungor. 

Eftersom symptomen vid postcovid varierar stort finns det inte något enskilt botemedel eller typisk behandling. Ofta krävs flera symptomlindrande insatser. Livsstilsförändringar med gradvis ökad fysisk aktivitet efter förmåga brukar vara en del av rehabiliteringen. Du kan också behöva läkemedel som lindrar olika symptom. Ibland finns det anledning att ta hjälp av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister. Vissa behöver hjälp med andningsträning eller luktträning, andra har behov av samtalsstöd. Ditt mående avgör vilken typ av vård som är aktuell för just dig. Ibland kan du bli remitterad till en särskild postcovidmottagning.

I svåra fall av postcovid kan du behöva vårdas på sjukhus – då har du antagligen behövt intensivvård även i samband med det första insjuknandet i covid-19.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller såväl covid-19 och postcovid är det viktigt att vara vaccinerad och följa alla råd kring hygien och minskad smittspridning.

De allra flesta blir stegvis bättre inom några veckor. Ibland krävs lite större tålamod med symptom som exempelvis trötthet, andfåddhet och ledvärk som kan pågå under flera månader. Lyssna på kroppen och låt din återhämtning ta den tid som krävs. Försök att vara försiktig med fysisk ansträngning till en början och kom ihåg att du ofta behöver träna upp din styrka och kondition i flera steg innan du är tillbaka på din normala nivå.

Om du upplever att du har stora besvär bör du kontakta sjukvården för utredning och en individuell plan för ditt tillfrisknande.  

När bör jag söka vård?

Sök vård om du upplever att du efter en covidinfektion har symptom som dröjer sig kvar under en längre tid. Var särskilt uppmärksam på om du plötsligt mår sämre. Har du en bakomliggande sjukdom och har långvariga besvär ska du också söka vård. Detsamma gäller dig som är gravid eller tillhör någon annan riskgrupp. 

Sök alltid vård om du har andningsbesvär, bröstsmärtor eller långvarig feber. 

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd vid misstanke om postcovid. För att ställa diagnosen postcovid krävs en fysisk undersökning på en mottagning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. 

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga frågor vid postcovid

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry