Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär som regel perioder av depression och mani eller hypomani. Mellan episoderna har du ofta inga symptom alls och kan fungera som vanligt. Sjukdomen kan orsaka stort psykiskt lidande, men med rätt behandling kan besvären lindras – ofta handlar det om en kombination av läkemedel, psykoterapi och information om sjukdomen.

Allmänt om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom ger ofta symptom för första gången under tonåren, men är ibland svår att upptäcka tidigt eftersom symptomen till en början kan misstas för annan psykisk ohälsa.

Bipolär sjukdom delas in i två typer. Typ 1 kallades tidigare även för manodepressiv sjukdom.

 • bipolär sjukdom typ 1 – innebär både depressiva och maniska faser

 • bipolär sjukdom typ 2 – depression vid flera tillfällen och faser med hypomani (lindrigare form av mani).

Så kallad cyklotymi är ett tillstånd som ger lindrigare episoder av hypomani och depression. Cyklotymi utvecklas ibland till bipolär sjukdom.

Symptom vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär upprepade depressioner som varvas med episoder av mani eller hypomani. Mani innebär bland annat ihållande energi med upprymdhet eller irritabilitet. Du kan sakna hämningar, uppträda uppseendeväckande eller förolämpande, utan att själv inse det. Hypomani har många likheter med mani, men sinnesstämningen är inte lika intensiv och du kan fungera mer normalt.

Symptomen varierar mellan olika personer, men också över tid. Svängningarna i stämningsläge kan vara snabba och kraftiga – de är ofta ansträngande både för den drabbade och för omgivningen.

Ibland kan depressiva och maniska symptom uppstå samtidigt, så kallade blandepisoder, med snabba skiften mellan depressiva och maniska symptom under samma dag. Vissa får bara maniska episoder, men det är ovanligt. Mellanperioder utan depression, mani eller hypomani kallas eutymi.

Såväl de depressiva som maniska och hypomana perioderna kan pågå under veckor eller månader. Vissa personer kan ha problem med depression i flera år och det kan röra sig om antingen så kallad egentlig depression eller melankolisk depression.

Exempel på maniska symptom:

 • förhöjt stämningsläge

 • mycket hög energinivå

 • ilska och irritabilitet

 • minskat behov av sömn

 • omdömeslöst beteende

 • pratsamhet

 • ökat självförtroende.

Exempel på hypomana symptom:

 • förhöjt stämningsläge

 • mer energi

 • minskat behov av sömn

 • ökad kreativitet.

Exempel på depressiva symptom:

 • sänkt stämningsläge

 • ångest och oro

 • känsla av hopplöshet eller tomhet

 • minskad eller ökad aptit

 • sämre koncentrationsförmåga

 • ökad trötthet.

Bipolär sjukdom kan även förekomma samtidigt med andra tillstånd, till exempel olika typer av ångest, Adhd och missbruk.

Orsaker till bipolär sjukdom

Ordet bipolär syftar på de två tillstånden (polerna) mani och depression. Vid bipolär sjukdom spelar ärftlighet en större roll än vid vanliga depressioner. Faktorer som exempelvis kroppsliga sjukdomar, livshändelser, stress och sömnsvårigheter kan också utlösa bipolär sjukdom. Ibland kan hypomani eller mani framträda vid behandling mot depression.

Barn och bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är ovanlig hos yngre barn, men vanligare i sena tonår. Ärftlighet är ofta en bidragande orsak eftersom barnet då har en ökad sårbarhet för sjukdomen.

Ibland kan det vara svårt att skilja symptom på bipolär sjukdom från annan psykisk ohälsa, exempelvis depression. Men det är viktigt att barnet får hjälp så tidigt som möjligt.

Barn med bipolär sjukdom kan visa symptom som:

 • hyperaktivitet

 • impulsivitet

 • raseriutbrott

 • uppmärksamhetsproblem.

Det här är symptom som alla barn drabbas av, men barn med bipolär sjukdom drabbas oftare än andra i samma ålder.

Behandling inkluderar ofta läkemedel i kombination med psykopedagogiska insatser – kunskap om och strategier för att handskas med sjukdomen.

Behandling

Bipolär sjukdom kan orsaka stort psykiskt lidande både för den drabbade och omgivningen, men också till exempel sociala och ekonomiska förluster. Därför är det viktigt att sjukdomen behandlas, helst på ett tidigt stadium, för att lindra besvären.

Bipolär sjukdom behandlas ofta med en kombination av läkemedel, psykoterapi och utbildning. Läkemedel används för att skapa ett mer stabilt stämningsläge och förebygga återfall. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som kan användas i behandlingen. Utbildning syftar till att lära sig känna igen och hantera symptom på återfall.

Vad du själv kan göra

Om du redan har diagnosen bipolär sjukdom är det bra att vara delaktig i behandlingen. Undvik sådant som tidigare utlöst episoder och försök lära dig att känna igen tecken på mani, hypomani eller depression. Regelbunden kontakt med både psykiatrin och den vanliga vården gör det lättare att fånga upp tidiga tecken på nya episoder.

Kom ihåg att alltid ta dina läkemedel, var noga med regelbundna sömnvanor och prioritera fysisk aktivitet. Det är också klokt att undvika stress, alkohol och rökning.

Om du inte mår bra av dina läkemedel eller vill sluta ta din medicin är det viktigt att du rådgör med din läkare istället för att själv justera dosen av din medicin.

För anhöriga och närstående kan familjeterapi göra det lättare att hantera sjukdomen. Det finns även anhörigföreningar som ger stöd.

Då bör du söka vård

Om du misstänker att du har drabbats av bipolär sjukdom bör du söka vård – kontakta läkare eller en psykiatrisk mottagning. Det gäller även om du har starka svängningar i humöret som påverkar ditt sociala och vardagliga liv.

Om du har självmordstankar ska du söka vård akut. Närstående som känner oro över att en person vill ta sitt liv bör också kontakta vården omgående – ring 112.

Så kan Kry hjälpa till

Vid misstanke om bipolär sjukdom, eller om du redan har en diagnos, ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning.

Om du eller dina närstående känner oro över dina besvär eller behöver råd och information om bipolaritet kan vi på Kry hjälpa dig. En läkare eller psykolog hos oss gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Vi kan också erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

För att konstatera och behandla bipolär sjukdom krävs en fysisk undersökning i kombination med en psykiatrisk utredning.

Innehållet har granskats av:

Hanna Rohani

legitimerad psykolog

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

·

Relaterat:

Adhd
Sömnproblem