Övervikt och fetma (obesitas)

Din kropp behöver energi för att fungera. Har du ett större intag av energi än vad kroppen gör av med så leder det över tid till övervikt. Fetma beror på en kombination av både livsstil, ärftlighet och andra sociala faktorer såsom stress och psykisk ohälsa. Även övervikt ökar risken att utveckla fetma. För att minska risken för allvarliga följdsjukdomar vid fetma behöver du en livslång behandling med förändrade levnadsvanor.

Allmänt om övervikt och fetma

Skillnaden mellan övervikt och fetma är att övervikt räknas som ett tillstånd och fetma räknas som en kronisk sjukdom. Övervikt kan behandlas med hjälp av förändrad kosthållning och ökad fysisk aktivitet. Överviktiga personer har en ökad risk att utveckla fetma. Eftersom fetma är en kronisk sjukdom är behandlingen livslång.

Hälften av Sveriges vuxna befolkning lever med övervikt eller fetma. Viktökning är vanligare från 30 års ålder och uppåt samt under och efter en graviditet, men alla kan drabbas oavsett ålder, kön, samhällsklass och födelseland.

Både övervikt som fetma bestäms utifrån en persons BMI. BMI står för Body Mass Index och är ett internationellt mått som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram i syfte att objektivt bedöma totalt kroppsfett på en person. BMI används som en indikation på om det finns övervikt eller fetma. Det används också som riktlinje för att ge allmänna rekommendationer kring viktförändring i förhållande till de hälsorisker som är sammankopplade med tillståndet.

Här följer BMI-värden utifrån WHOs klassificering:
Undervikt: < 18,5 BMI
Normalvikt: 18,5-24,9 BMI
Övervikt: 25-29,9 BMI
Fetma klass 1: 30,0-34,9 BMI
Fetma klass 2: 35,0-39,9 BMI
Fetma klass 3: ≥ 40 BMI
Vill du läsa mer om vad de olika värdena betyder och beräkna ditt BMI så kan du använda vår BMI-kalkylator.

Flertalet risker i samband med övervikt och fetma

Risken för allvarlig följdsjukdom stiger vid en ökad mängd kroppsfett, särskilt om det sitter runt magen. Midjemåttet, som kallas för bukomfång, är därför ett viktigt mått för att bedöma risk vid fetma. Ett bukomfång räknas som hög risk vid >88 cm för kvinnor och >102 cm för män.

Flertalet allvarliga sjukdomar är kopplade till övervikt och fetma, såsom diabetes typ 2, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdom. Det kan också leda till en för tidig död. Även cancer och gallsten är förknippade med fetma. Övervikt och fetma innebär även försämrade förutsättningar vid en svår infektion. Ett BMI över 40 har till exempel identifierats som en ökad sårbarhet vid insjuknande i covid-19 med ett mer allvarligt sjukdomsförlopp som påföljd.

Artros med smärta, värk och nedsatt funktion i kroppens leder är en vanlig följd av övervikt och fetma. Vid smärta kan fysiskt aktivitet också vara ett hinder och därför försämra energibalansen ytterligare.

Många personer med övervikt eller fetma känner sig utsatta. Den psykiska hälsan kan påverkas negativt på grund av den sociala stigmatiseringen som existerar i samhället i förhållande till kroppsfett.

Den kraftiga ökningen av övervikt och fetma som skett under de senaste femtio åren är ett folkhälsoproblem med konsekvenser för både individen och samhället. Därför behövs en förebyggande och långsiktig förändring för att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige.

Symptom vid övervikt och fetma

Vanliga symptom vid kraftig övervikt eller fetma:

 • anfåddhet

 • smärta

 • nedsatt ork

 • dålig sömn

 • nedstämdhet.

Vid övervikt och fetma finns en risk att utveckla en rad andra sjukdomar.

Både övervikt och fetma kan i sällsynta fall vara symptom på hormonella förändringar som exempelvis hypotyreos, cushings syndrom eller polycystiskt ovariesyndrom.

Orsaker till övervikt och fetma

Övervikt orsakas främst av en långvarig obalans mellan den mängd energi du får i dig i förhållande till den energi du gör av med. Det finns också vissa läkemedel och sjukdomar som ger viktökning.

Minskad fysisk aktivitet, vilket är en naturlig följd vid värk, smärta och sjukdomar som påverkar möjligheten till rörelse är också faktorer som kan göra dig överviktig.

Vid hormonella förändringar såsom graviditet och klimakteriet är det vanligt att gå upp i vikt. Med ökad ålder blir ämnesomsättningen ofta långsammare samtidigt som muskelmassan sjunker. Därför kan du behöva se över dina matvanor för att inte öka i vikt när du blir äldre.

Fetma, som är en kronisk sjukdom, utvecklas från tre faktorer.
Genetik ‒ du kan ha anlag som gör det lättare att för dig att utveckla fetma.
Miljö ‒ den livsstil som finns i samhället påverkar alla. Både jobb och fritid har blivit mer stillasittande över de senaste årtiondena, kombinerat med en ökad tillgång till mat och minskad fysisk aktivitet.
Sociala faktorer ‒ hit räknas exempelvis din familjesituation, stressnivå, trauma eller annan psykisk ohälsa som du kan vara drabbad av.

Utredning och behandling av fetma

Genom att mäta längd, vikt, BMI och bukomfång går det att utreda om du har övervikt eller fetma. För att få en helhetsbild får du också berätta om det finns andra kroppsliga eller psykologiska besvär och hur länge dessa i så fall har pågått. Det finns en stor variation av orsaker kring varför övervikt och fetma har uppstått hos en person.

Du får även beskriva din sociala situation och din arbetssituation samt berätta om du tar någon medicin. Det är vanligt att mäta blodtrycket. Vidare får du göra blodprover och urinprov för att mäta hormoner, blodsocker och blodfetter för att utesluta annan bakomliggande sjukdom.

Vid övervikt och fetma är behandlingen långsiktig. Först handlar det om att reglera kosten och lägga till fysisk aktivitet för att gå ner i vikt. Nästa steg är att bli viktstabil. Även psykologiskt stöd med fokus på motivation och självkännedom, individuellt eller i grupp, är en viktig komponent för att behandlingen ska fungera.

Det finns läkemedel mot fetma om viktminskningen inte har fungerat genom kostförändring och fysisk aktivitet. I vissa fall kan även kirurgi av magsäcken vara aktuell, så kallad gastric bypass.

Vad du själv kan göra

Det finns mycket som du själv kan göra för din fortsatta hälsa. Vid övervikt och fetma sjunker risken för hjärt- och kärlsjukdomar genom att viktminska med 5 till 15 %. Här följer de områden som är betydelsefulla vid viktnedgång.

 • Kost ‒ ät hälsosamma måltider på regelbundna tider. Tänk på att äta långsamt och uppmärksamma mättnadskänsla.

 • Aktivitet ‒ gör regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet, gärna 30 minuter dagligen. På så vis behåller du även muskelstyrka och bentäthet.

 • Beteende ‒ identifiera och förstärk de levnadsvanor som hjälper dig att hålla en sund livsstil.

 • Mätning ‒ väg och mät dig regelbundet för att följa din utveckling.

 • Socialt stöd ‒ berätta gärna för dina närmaste att du är i en medveten process att ta hand om din hälsa och på vilket sätt de kan vara ett stöd för dig.

Det finns även andra områden som påverkar vikten.

 • Sömnhygien ‒ dålig sömn kan göra dig mer hungrig vilket riskerar viktuppgång. Därför är det viktigt att se över dina sömnrutiner. Kraftiga snarkningar kan exempelvis störa sömnen men även vara förknippat med sömnapné, ett tillstånd där andningen tillfälligt upphör under sömnen.

 • Stresshantering ‒ stress kan leda till ökad aptit men också depression och ångest. Stress frigör hormonet kortisol till blodet, vilket kan leda till övervikt och bidra till fetma men också öka risken för diabetes typ 2. Därför är det bra ha en plan för att minska stressen. Avslappningsövningar kan både motverka stress och förbättra sömn.

Då bör du söka vård

Sök vård om du upplever att din övervikt eller fetma ger fysiska eller psykiska besvär i vardagen eller på jobbet.

Har du försökt att minska din vikt flera gånger utan att lyckas kan du söka hjälp från vården.

Så kan Kry hjälpa till

Vi kan hjälpa dig om ditt BMI är ohälsosamt högt eller lågt. Vissa saker kan vi hjälpa till med på en av våra vårdcentraler, andra enbart i appen.
Vi gör alltid en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Sedan kan du antingen få behandling genom Kry eller få en remiss till annan vård. Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet vara med under vårdmötet.

För dig som har fyllt 18 år och har ett BMI som är 30 eller högre erbjuder vi ett behandlingsprogram genom appen. Du får en behandlingsplan som är anpassad efter dina behov. Det här kan till exempel ingå i behandlingen:

 • råd om mat, rörelse och beteendeförändringar

 • videosamtal med en sjuksköterska som följer upp dina resultat

 • fysisk aktivitet på recept (FaR)

 • läkemedel för viktnedgång.

Läs mer om behandlingsprogrammet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Inger Wallin, specialist i allmänmedicin

Relaterade artiklar