Kry-logo
Ladda ned

Migrän

Migrän kännetecknas av återkommande, ofta kraftig och pulserande huvudvärk. Migränanfall kan pågå i allt från några timmar upp till flera dagar. Anfallen kan vara förknippade med andra symptom såsom illamående och kräkningar. Även synförändringar samt ljud- eller ljuskänslighet är vanligt vid migrän. Det finns behandling mot migrän, både förebyggande och för att lindra besvären i stunden.

Allmänt om migrän

Migrän är en intensiv form av pulserande huvudvärk som kännetecknas av att det kommer som anfall, i attacker. Värken kan vara enkel eller dubbelsidig och blir förvärrad av ansträngning. Migrän kan utlösas av en mängd olika faktorer, så kallade triggerfaktorer, såsom spänningshuvudvärk, fysisk eller psykisk ansträngning, stress och dålig sömn. Även starka dofter eller vissa typer av födoämnen som exempelvis alkohol, choklad och socker kan starta ett anfall.

Migrän brukar delas in två typer, med eller utan aura, men det är samma sjukdom. Aura är en typ av varningssymptom som tyder på att ett anfall är på gång där olika typer av ljusfenomen kan upplevas i synfältet.

I Sverige beräknas cirka en miljon ha migrän. Kvinnor verkar vara drabbade i större uträckning än män, vilket kan ha ett samband med hormoncykeln.

Symptom vid migrän

Det vanligaste symptomet vid migrän är ensidig och pulserande huvudvärk i tinning, bakhuvud eller i panna. Värken är oftast så intensiv att den hindrar vardagsaktiviteter och den verkar även förvärras av fysisk ansträngning. Hur länge ett migränanfall varar kan variera. Mellan anfallen är besvären vanligtvis helt borta.

Ett migränanfall kan delas in i fyra tydliga faser. Alla som lider av migrän upplever inte alltid samtliga faser, utan symptomen kan variera från person till person.

Prodromalfasen kan börja timmar till dygn innan huvudvärksfasen. En tredjedel av de som lider av migrän har ett eller flera av följande symptom i prodromalfasen:

 • trötthet
 • koncentrationssvårighet
 • gäspningar
 • nackstelhet
 • magbesvär
 • längtan efter specifik mat.

Aurafasen kan börja 5 till 60 minuter innan nästa fas ‒ huvudvärksfasen. Aura innebär att du upplever symptom som ljusa fläckar, blixtar eller flimmer i synfältet. Andra symptom under aurafasen är:

 • synfältsbortfall
 • tunnelseende
 • talsvårighet
 • domningar eller stickningar i ansiktet.

Du kan ha migrän utan aura. Har du bara aurasymptom så kallas det för ögonmigrän ‒ vilket är migrän utan huvudvärk.

Huvudvärksfasen kan pågå mellan 4 och 72 timmar. Det är vanligt med ensidig, pulserande och kraftig huvudvärk tillsammans med både illamående, kräkningar och ljud- eller ljuskänslighet. Du kan ha svårt att jobba eller vara aktiv under denna fas och bara vila är möjligt. I samband med menstruation kan migrän vara längre och svårare.

Återhämtningsfasen kan vara i flera dygn och du kan känna såväl en ökad trötthet som svårighet med koncentrationen under den här tiden. Återhämtning från ett migränanfall tar olika lång tid.

Orsaker till migrän

Orsakerna till migrän är oklara. Forskning tyder på att smärtupplevelsen har ett samband med snabba förändringar i huvudets blodkärl. Vid ett migränanfall drar blodkärl till hjärnan och hjärnhinnorna ihop sig och det följs av en smärtsam utvidgning av kärlen. Det här kan leda vidare till nedsatt funktion i hjärnan, vilket orsakar symptom som till exempel synfälts- och känselbortfall.

Migrän verkar vara ärftligt ‒ ungefär två tredjedelar av alla individer som lider av migrän uppger att en nära släkting har samma besvär. Det är vanligt att migrän startar under tonåren, ökar under vuxenåren, för att sedan minska eller försvinna helt med stigande ålder.

Vid migrän verkar hjärnans förmåga att filtrera sinnesintryck vara nedsatt. Det som utlöser migrän kan vara:

 • hunger
 • sömnbrist eller för mycket sömn
 • starka sinnesintryck
 • avslappning efter fysisk eller psykisk stress
 • hormoncykeln
 • alkohol
 • särskilda födoämnen såsom choklad, citrusfrukt, ost och rödvin.

Migrän kan också vara förknippat med överanvändning av vissa läkemedel.

Utredning och behandling av migrän

För att utreda om din huvudvärk är migrän får du vid ett första besök beskriva symptom och sjukdomsförlopp. Läkaren kan behöva göra en neurologisk undersökning och en kroppsundersökning. Röntgenundersökning eller blodprover krävs bara om huvudvärken är särskilt frekvent eller intensiv samt om det finns symptom som pekar på annan sjukdom.

Migrän behandlas huvudsakligen med olika typer av läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller paracetamol, vilket kan lindra migrän. En del känner sig hjälpta av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat). Men vid svårare migränhuvudvärk används läkemedel som innehåller triptaner ‒ vilket finns som tablett, nässpray och injektion.

Vid fler än tre migränanfall per månad eller vid kronisk migrän kan kontinuerlig läkemedelsbehandling användas i förebyggande syfte. Däremot är det viktigt att inte använda mer smärtstillande medicin än nödvändigt.

Andra behandlingar som används vid migrän:

 • fysioterapi
 • akupunktur
 • samtalsterapi för smärthantering
 • östrogen för den med menstruationsrelaterad migrän.

Vad du själv kan göra

Du kan själv förebygga migrän genom att lära dig de utlösande faktorerna och i den mån det är möjligt undvika dessa. En huvudvärksdagbok kan hjälpa till med att identifiera eventuella mönster hos huvudvärken.

Livsstilsfaktorer som sömn och stress kan vara viktiga att ta se över och ta hänsyn till.

Migrän hos barn

Migrän kan starta i tidig ålder och är ofta ärftlig. Små barn kan få anfall som gör att de skriker, blir bleka och kräks.

Symptom hos barn med migrän:

 • återkommande huvudvärk
 • illamående
 • kräkning
 • buksmärta
 • ljud- lukt-, eller ljuskänslighet.

Barn kan ha migrän med eller utan föregående aurassymptom. Anfallen kan vara så kraftiga att det blir svårt att gå till skolan. Barnmigrän har liknande behandling som för vuxna. Genom att undvika utlösande faktorer och genom regelbundna vanor kring mat och sömn kan migrän förebyggas hos barn. Vid viss barnmigrän kan medicin behövas.

Då bör du söka vård

Sök vård vid kraftig, ihållande återkommande eller långvarig huvudvärk. Du bör även söka vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har aurasymptom som varar mycket längre än vad du är van vid.
 • Du har fått huvudvärk efter ett slag mot huvudet.
 • Du har fått en plötslig intensiv huvudvärk som du inte känner igen.
 • Du har fått huvudvärk med feber och nackstelhet.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med migrän. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. För att konstatera migrän krävs en fysisk vårdkontakt.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Innehållet ovan har granskats av:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Huvudvärk
Illamående och kräkningar
Sömnproblem